fbpx

Radom, 07.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu informuje o utracie odcinków zbiorowych akcji imiennych z serii D o numerach od 2101 do 2200 (ilość 100 sztuk), serii D o numerach od 2801 do 2900 (ilość sztuk 100), jednocześnie wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do Księgi Akcyjnej w terminie do 21 lipca 2021 roku, do godziny 12:00.

Zarząd Spółki

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Radom, 02.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu informuje o utracie odcinków zbiorowych akcji imiennych z serii C o numerach od 2181 do 2380 (ilość 200 sztuk), serii D o numerach od 2201 do 2300 (ilość sztuk 100), jednocześnie wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do Księgi Akcyjnej w terminie do 16 lipca 2021 roku, do godziny 12:00.

Zarząd Spółki

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Radom, 22.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennej serii E o numerach od 9705 do 9804 (ilość 100 sztuk), jednocześnie wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do Księgi Akcyjnej w terminie do 6 lipca 2021 roku, do godziny 12:00.

Zarząd Spółki

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Radom, 07.06.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennej serii E o numerach od 43209 do 43488 (ilość 280 sztuk), jednocześnie wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do Księgi Akcyjnej w terminie do 22 czerwca 2021 roku, do godziny 12:00.

Zarząd Spółki

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Radom, 31.05.2021 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu informuje o utracie odcinka zbiorowego akcji imiennej serii E o numerach od 34113 do 34162 (ilość 50 sztuk), jednocześnie wzywając wszystkich, aby, jeżeli są w jego posiadaniu złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili swoje roszczenia do niego pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd Spółki i wydania jego duplikatu osobie wpisanej jako uprawniona do Księgi Akcyjnej w terminie do 14 czerwca 2021 roku, do godziny 12:00.

Zarząd Spółki

 

 

_________________________________________________________________________________

 

Radom, 31.05.2021 r.

Akcjonariusze Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

Osoby/podmioty, którym zaginęły odcinki zbiorowe akcji w załączniku znajdą stosowny wniosek oraz oświadczenie, z którym należy wystąpić do Zarządu Spółki o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji.

wniosek o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji

 

_________________________________________________________________________________

 

Radom, 24.05.2021 r.

Akcjonariusze Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

 ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1 i art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 czerwca 2021 r., na godz. 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 12. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 13. Przedstawienie Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2020.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 15 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Radom dn. 17.12.2020r.

 

Akcjonariusze Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

 

 

 V. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65, Radom (kod pocztowy: 26-600 Radom) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025769, nr NIP: 7960020548 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku w celu ich dematerializacji.

 

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Radomiu pod adresem ul. Lubelska 65, 26 – 600 Radom, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 13.30. Niniejsze wezwanie jest piątym – ostatnim – wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami.

 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy Akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze Akcjonariuszy Spółki.

Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie uprzejmie prosimy kierować do:

Pani Renaty Sionek, tel. (48) 36 521 95 wew. 103,

Pani Jolanty Rokita, tel. (48) 36 521 95 wew. 107,

e-mail: rsrh.radom@interia.pl

Zawiadomienie do pobrania w pliku poniżej:

V. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 

 

 

Radom, dn. 03.12.2020r.

 

Akcjonariusze Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2, § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna w Radomiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna na dzień 18 grudnia 2020 r. godz. 1100. Miejsce obrad siedziba Spółki Radom, ul. Lubelska 65.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Zmiany w Statucie Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Osoby reprezentujące osoby prawne winny posiadać wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa ze stosowną opłatą sądową. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 10 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

Zawiadomienie do pobrania w pliku poniżej:

Zawiadomienie o NWZ Spółki RSRH S.A. w Radomiu dnia 18.12.2020 r.

W załączeniu znajduje się projekt proponowanych zmian Statutu.

Uchwała Zarządu wraz z załącznikami

Zarząd

 

 

 

 

Radom, dn. 24.11.2020 r.

 

 

Akcjonariusze Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

 

 

 IV. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65, Radom (kod pocztowy: 26-600 Radom) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025769, nr NIP: 7960020548 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku w celu ich dematerializacji.

 

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Radomiu pod adresem ul. Lubelska 65, 26 – 600 Radom, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 13.30. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami.

 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy Akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze Akcjonariuszy Spółki.

Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie uprzejmie prosimy kierować do:

Pani Renaty Sionek, tel. (48) 36 521 95 wew. 103,

Pani Jolanty Rokita, tel. (48) 36 521 95 wew. 107,

e-mail: rsrh.radom@interia.pl

Wezwanie do pobrania w pliku poniżej :

IV Wezwanie do złożenia odcinka Akcji w Spółce RSRH SA Radom

 

 

 

Radom, dn. 06.11.2020 r.

 

Akcjonariusze Rolno-Spożywczego Rynku

Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu,

 

 

III. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

 

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65, Radom (kod pocztowy: 26-600 Radom) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025769, nr NIP: 7960020548 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy Spółki do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku w celu ich dematerializacji.

 

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.  Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Radomiu pod adresem ul. Lubelska 65, 26 – 600 Radom, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z Akcjonariuszami.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy Akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze Akcjonariuszy Spółki.

Wszelkie pytania i kontakt w niniejszej sprawie uprzejmie prosimy kierować do:

Pani Renaty Sionek, tel. (48) 36 521 95 wew. 103,

Pani Jolanty Rokita, tel. (48) 36 521 95 wew. 107,

e-mail: rsrh.radom@interia.pl

Wezwanie do pobrania w pliku poniżej :

III. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 

 

 

 

 

 

Radom, dn. 14.10.2020 r.

 

L.dz.RSRH/Z/ 749 /2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna w Radomiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna na dzień 29 października 2020 r. godz. 1100. Miejsce obrad siedziba Spółki Radom, ul. Lubelska 65.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu akcji Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Tarnowie.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 

Osoby reprezentujące osoby prawne winny posiadać wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa ze stosowną opłatą sądową. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 10 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

Zawiadomienie do pobrania w pliku poniżej:

Zawiadomienie o NWZ Spółki RSRH S.A. 29.10.2020

Zarząd

 

 

Radom, dn. 14.10.2020 r.

 

II. WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI IMIENNYCH ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu informuje, iż w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy Akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy Spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny (Biuro Maklerskie) wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875) termin utraty ważności akcji w formie papierowej został zmieniony z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku.

W celu sprawnego i skutecznego przeprowadzenia dematerializacji akcji Zarząd zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

W związku z powyższym Zarząd wzywa Państwa do osobistego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

– II. Wezwanie w załączeniu.

II Wezwanie do złozenia odcinka akcji w Spółce RSRH S.A.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu ze Spółką pod numerem  tel. (48) 36 521 95 wew. 103 lub wew. 107, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 

 

Radom, dn. 07.10.2020 r.

 

 

 Szanowni Państwo,

                                            Akcjonariusze Rolno-Spożywczego Rynku

              Hurtowego Spółka Akcyjna

                                    z siedzibą w Radomiu, ul. Lubelska 65

 

 

 

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pobranie i uzupełnienie załączonych oświadczeń – formularzy aktualizacji danych Akcjonariusza, a następnie o ich dostarczenie  do siedziby Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Lubelska 65.

W/w oświadczenia załączone są również w wersji edytowalnej.

1 Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna

2 Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna

11 Pokwitowanie osoba fizyczna z oświadczeniami

22 Pokwitowanie osoba prawna z oświadczeniem

Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna

Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna

PKO BP S.A. informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pokwitowanie złożenia instrumentów rejestrowych w Spółce osoba fizyczna

Pokwitowanie złożenia instrumentów rejestrowych w Spółce osoba prawna

 

 

 

 

                                                                                                   Radom dn. 16.09.2020r.

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI IMIENNYCH

ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA           

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu informuje, iż w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.           z 2019 r., poz. 1798) akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy Akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy Spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny (Biuro Maklerskie) wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875) termin utraty ważności akcji w formie papierowej został zmieniony z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku.

W celu sprawnego i skutecznego przeprowadzenia dematerializacji akcji Zarząd zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce.

W związku z powyższym Zarząd wzywa Państwa do osobistego złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

– wezwanie w załączeniu.

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia papierowych dokumentów Akcji Imiennych Spółki RSRH S.A.

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości, zachęcamy do kontaktu ze Spółką pod numerem  tel. (48) 36 521 95 wew. 103 lub wew. 107, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30 – 15.30.

 

 

Radom, dn. 06 lipca 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY

 

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 6/06/2020 o wypłacie dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,90 zł na jedną akcję.

Dywidenda po potrąceniu należnego zryczałtowanego podatku zostanie Państwu przekazana na konto bankowe wskazane przez Pana/Panią w informacji przekazanej nam w 2017 roku (lub latach wcześniejszych).

W przypadku jakichkolwiek zmian, np.: adresu lub numeru konta bankowego prosimy o przesłanie nam pisemnej informacji o tych zmianach.

Informację można przesłać pocztą lub e-mailowo na adres:  rsrh.radom@interia.pl

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 21/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 czerwca 2020 roku, w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dokonano wyboru firmy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział-Biuro Maklerskie w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu.

 

 

 

Radom, dn. 09 czerwca 2020 r.

L.dz.RSRH/Z/  451 /2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 13. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 14. Przedstawienie Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 15. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego). Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 15 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

 

Zarząd

 

 

 

 

Radom dn. 05.06.2020r.

Spółka Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

„Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy”.

 

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 875) o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) jak również niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.; zwana dalej: „Ustawą Nowelizującą”) Spółka Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu zwana dalej: Zamawiającym zaprasza do składania ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu wynikającym z treści Ustaw Nowelizujących.

 

Pełna treść zaproszenia do pobrania w pliku poniżej :

SKM_C25820060513080

Prezes Zarządu

Sebastian Paszkiel

Translate »