fbpx

Radom, dn. 06 lipca 2020 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYPŁACIE DYWIDENDY

 

Informujemy, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego Spółka Akcyjna podjęło Uchwałę nr 6/06/2020 o wypłacie dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,90 zł na jedną akcję.

Dywidenda po potrąceniu należnego zryczałtowanego podatku zostanie Państwu przekazana na konto bankowe wskazane przez Pana/Panią w informacji przekazanej nam w 2017 roku (lub latach wcześniejszych).

W przypadku jakichkolwiek zmian, np.: adresu lub numeru konta bankowego prosimy o przesłanie nam pisemnej informacji o tych zmianach.

Informację można przesłać pocztą lub e-mailowo na adres:  rsrh.radom@interia.pl

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE PODMIOTU PROWADZĄCEGO REJESTR AKCJONARIUSZY 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 21/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 czerwca 2020 roku, w sprawie: wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy dokonano wyboru firmy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Oddział-Biuro Maklerskie w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu.

 

 

 

Radom, dn. 09 czerwca 2020 r.

L.dz.RSRH/Z/  451 /2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1 i art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 10:00.

Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
  z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 13. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 14. Przedstawienie Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 15. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa (np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego). Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 15 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

 

Zarząd

 

 

 

 

Radom dn. 05.06.2020r.

Spółka Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

„Prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy”.

 

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 875) o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) jak również niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.; zwana dalej: „Ustawą Nowelizującą”) Spółka Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu zwana dalej: Zamawiającym zaprasza do składania ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu wynikającym z treści Ustaw Nowelizujących.

 

Pełna treść zaproszenia do pobrania w pliku poniżej :

SKM_C25820060513080

Prezes Zarządu

Sebastian Paszkiel

Translate »