fbpx

OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE

dotyczy: postępowania ofertowego  na zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem dotyczącym  budowy budynku handlowo-magazynowego (wysokość- I kondygnacja, powierzchni zabudowy-548,10m2 i powierzchnia użytkowa – 526,84m2)”, na działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy    ul. Lubelskiej 65

ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

Adres strony internetowej (URL):  http://www.rsrh-radom.pl/

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna

I.3) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona została siedziba Zamawiającego.

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób:

– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca ;

– warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest zapoznanie się z zakresem prac wynikającym z dokumentacji projektowej ( dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 7:30-15:30)

Adres:
Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A

  1. Lubelska 65, 26 -600 Radom

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania : Budowa budynku handlowo-magazynowego na działkach  nr działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

Zakres szczegółowy:

1)     Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie branż dokumentacji projektowej, zgodnie z założeniami umowy (wzór umowy jako załącznik do niniejszego postępowania ofertowego),

2)      Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy wykonawcy robót

w porozumieniu z Zamawiającym.

3)      Organizowanie narad koordynacyjnych, sporządzanie protokołów z narad i przekazywanie ich zainteresowanym stronom.

4)      Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym.

5)      Obecność na terenie inwestycji w każdy dzień roboczy lub zgodnie z harmonogramem budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na wezwanie Zamawiającego.

6)      Bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, podpisaną umową z Wykonawcą robót, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

7)      Wydawanie poleceń i instrukcji wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego

i rzetelnego wykonania prac określonych w umowie i dokumentacji projektowej.

8)      Sprawdzenie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

9)      Sprawdzenie atestów, gwarancji, certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów budowlanych z kryteriami technicznymi określonymi dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami przed zastosowaniem.

10)   Uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena wyników szczegółowych badań materiałów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami.

11)   Zlecanie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości.

12)   Żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz określenie zakresu koniecznego do wykonania robót poprawkowych, poświadczenie usunięcia wad wykonanych robót, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia usterek i wad.

13)   Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

14)   Uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, kontrolowanie rozliczeń budowy.

15)   Weryfikacja zgodności realizowanej inwestycji pod względem ilości zakresu rzeczowego faktycznie zrealizowanego zakresu z zakresem rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej i kosztorysu powykonawczego.

16)   Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentów wymaganych do odbioru.

17)   Przygotowanie w porozumieniu z Zamawiającym i podpisanie końcowego protokołu odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów.

18)   Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

19)   Sporządzanie ewentualnych protokołów konieczności oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu, po uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonania robót dodatkowych czy uzupełniających.

20)   Wnioskowanie do Zamawiającego w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej – uzyskanie zgody projektanta na te zmiany, uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i dotyczących w nim rozwiązań.

21)   Dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji.

22)   Informowanie o okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej.

23)   Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności, zapewnienie uprawnionego zastępstwa.

24)   Uczestnictwo na wniosek zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych. Udział przy zgłaszaniu i usuwaniu usterek w okresie gwarancyjnym.

25)   Z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, które Wykonawca będzie pełnił poza swoim miejscem zamieszkania, Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przejazdów, diet i ewentualnych niezbędnych noclegów.

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia, którego dotyczy nadzór inwestorski :

       Projektowana zabudowa stanowić będzie kontynuację istniejącego zagospodarowania na działkach oraz w sąsiedztwie. Nieruchomość objęta opracowaniem jest działką zabudowaną budynkami handlowo – usługowymi oraz w pełni zagospodarowana. Teren uzbrojony jest w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i kanalizację deszczową. Istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

II.5) Informacje dodatkowe:

Roboty objęte przedmiotem zamówienia Inwestor planuje zrealizować w terminie do 31.12.2019r.

III.2) KRYTERIA OCENY OFERT
III.2.1) Kryteria oceny ofert:
III.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

 

III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

III.3.1) Termin składania ofert  :

do  18.02.2019r.. do godz. 1200

III.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 10 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w plikach na Biuletynie Informacji Publicznej
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. pod linkiem:

http://rsrhradom.nbip.pl/rsrhradom/?

lub w zakładce BIP na naszej stronie.

OGŁOSZENIE – Roboty budowlane

dotyczy: postępowania ofertowego na budowę budynku handlowo-magazynowego
(wysokość- I kondygnacja, powierzchni zabudowy-548,10m2 i powierzchnia użytkowa – 526,84m2),
na działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

ZAMAWIAJĄCY
1) NAZWA I ADRES: ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A.,

krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26-600 Radom,

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.: 48 365-21-95, e-mail: rsrh.radom@interia.pl,

Pełna treść ogłoszenia do pobrania w plikach na Biuletynie Informacji Publicznej
Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. pod linkiem:

http://rsrhradom.nbip.pl/rsrhradom/?

lub w zakładce BIP na naszej stronie.

Oryginały dokumentacji wraz z projektem zagospodarowania do wglądu w siedzibie zamawiającego.

 

WYNAJMĘ Lokal 500 m2

Wynajmę lokal o powierzchni 500m2 z możliwością podziału i adaptacji, pierwsze piętro, internet, parking, ochrona, na każdą działalność (np. szwalnia, biura).

Radom, ul. Lubelska 65, teren giełdy rolnej. Cena 10 zł/m2 netto, do negocjacji. Kontakt 500-147-866;

 

 

Translate »