fbpx

OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Radomiu zawiadamia, że w postępowaniu ofertowym na  „TERMOMODERNIZACJI DACHU BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATĄ TARGOWĄ PRZY UL. LUBELSKIEJ 65 NA DZ. NR EWID. 180/1, 180/2, 180/4, 180/5 (OBRĘB 0030, ARK. 45) W MIEJSCOWOŚCI RADOM”, oferta złożona przez firmę „WOMAX”, ul. Zielna 3 m 1, 26-600 Radom, z dnia 28.04.2022 r. została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na wykonanie Prac Budowlanych na dzień 09.05.2022 r.

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza Spółki
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

z siedzibą w Radomiu

ogłasza

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Prezesa Zarządu

 

 

I.         Forma, miejsce i termin składania zgłoszeń oraz data ich otwarcia:

_________________________________________________________________________________________

Pisemne zgłoszenie kandydatów należy składać w terminie do dnia 31 maja 2022 r.:

1)        drogą pocztową (decyduje data wpływu zgłoszenia) na adres Spółki (ul. Lubelska 65, 26-600 Radom),

2)        osobiście w Sekretariacie Spółki: (jak wyżej), w godzinach od 900 do 1500

– w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. – NIE OTWIERAĆ”.
O dochowaniu terminu złożenia zgłoszenia decydowała będzie data doręczenia przesyłki.

Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od terminu określonego do składania zgłoszeń.

 

II.       Wymagania stawiane kandydatom:

_________________________________________________________________________________________

  1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełnia wymogi, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) w zakresie niekaralności,

5) korzysta z pełni praw publicznych,

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) spełnia inne niż wymienione w pkt od 1) do 6) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2.        Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

III.    Zawartość zgłoszenia:

__________________________________________________________________________________________

Zgłoszenie dotyczące postępowania kwalifikacyjnego powinno zawierać:

1) list motywacyjny wskazujący na stanowisko, na jakie osoba kandyduje, zawierający między innymi informację o możliwym terminie objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki;

2) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowe (CV);

3) dokumenty potwierdzające:

a) wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,

b) co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego z datą wystawienia do 30 dni przed datą złożenia,

– w oryginałach lub odpisach; odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata; w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

4) oświadczenia zawierające w swej treści – oświadczam, że:

a) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełniam inne niż wymienione ogłoszeniu wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e) nie pełnię funkcji społecznego współpracownika oraz nie jestem zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

f) nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

g) nie jestem zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

h) nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Spółki,

i) moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności Spółki,

j) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy);

Nadto, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2, w związku z art. 4 pkt. 39) ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 430, z późn.zm),
kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. winien złożyć Ministrowi Aktywów Państwowych stosowne oświadczenie lustracyjne. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy kandydat, który składał już oświadczenie lustracyjne zwolniony jest ze złożenia oświadczenia lustracyjnego, przy czym osoba taka zobowiązana jest do złożenia Ministrowi Aktywów Państwowych informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dokument lustracyjny kierowany do Ministra Aktywów Państwowych powinien zawierać dokładną informację o podmiocie, w którym ma miejsce postępowanie kwalifikacyjne).

Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie terminu
do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.

Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi. Kandydatom przysługuje prawo do odbioru oryginałów złożonych dokumentów
w terminie miesiąca od zakończenia postępowania.

 

IV.   Termin, miejsce oraz przedmiot rozmowy kwalifikacyjnej

_________________________________________________________________________________________

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. w siedzibie Spółki (Radom, ul. Lubelska 65).

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu postępowania zostaną poinformowani o dacie
i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz sektora, w którym Spółka działa;

2) zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) zasady funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek
z udziałem Skarbu Państwa, zasady wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz zasady nadzoru właścicielskiego;

4) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Spółki;

5) wiedza w zakresie oceny projektów inwestycyjnych;

6) wiedza w zakresie finansów przedsiębiorstwa;

7) wiedza w zakresie analizy rynku i konkurencji;

8) wiedza w zakresie zasad i przepisów prawa pracy;

9) koncepcja zarządzania Spółką.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną (bez względu na przyczynę) uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Kandydat, który zgodnie z niniejszym ogłoszeniem spełnia wymagania i złoży właściwe zgłoszenie, może zwrócić się do Spółki z pisemnym wnioskiem o udostępnienie mu do wglądu podstawowych informacji o Spółce w zakresie przekazywanym Krajowemu Rejestrowi Sądowemu. Udostępnienie informacji nastąpi w siedzibie Spółki (Radom,
ul. Lubelska 65), w godz. 900-1500 w terminie od dnia 8 czerwca 2022 r. do dnia 17 czerwca 2022 r. (w dni robocze).

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

 

V.      Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

_________________________________________________________________________________________

Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym powiadamiani są o jego wynikach  listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Z Prezesem Zarządu Spółki zostanie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego, w oparciu o postanowienia ustawy
z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.)

 

VI.   Przetwarzanie danych osobowych

_________________________________________________________________________________________

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Pani/Pana danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych
w związku z przedmiotowym postępowaniem kwalifikacyjnym:

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu ul. Lubelska 65, 26-600 Radom (dalej: „Administrator” lub „Spółka”);

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych można uzyskać wysyłając e-mail na adres: rsrh.radom@interia.pl;

3. Dane kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na określone w ogłoszeniu stanowisko, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kandydata stanowić będzie:

1) wyrażona przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

2) konieczność podjęcia działań zmierzających do ewentualnego zawarcia umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

4) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcami danych osobowych kandydata mogą być: organy publiczne, akcjonariusze Spółki, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

5. Dane osobowe kandydata będą przechowywane na czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po tym czasie dane osobowe mogą być przechowywane przez okres:

1) niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,

2) niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;

6. Kandydat posiada prawo do żądania od Spółki dostępu do danych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadku niepowołania na określone w ogłoszeniu stanowisko kandydat może złożyć wniosek o pominięcie danych osobowych kandydata w udostępnianym akcjonariuszom Administratora protokole z postępowania kwalifikacyjnego). Kandydat posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Kandydat posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym;

9. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych, kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym czasie. Wycofanie udzielonej zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz);

10. Dane osobowe kandydata nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojąć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Dotyczy:
TERMOMODERNIZACJI DACHU BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATĄ TARGOWĄ PRZY UL. LUBELSKIEJ 65 NA DZ. NR EWID. 180/1, 180/2, 180/4, 180/5 (OBRĘB 0030, ARK. 45) W MIEJSCOWOŚCI RADOM
Ogłoszenie dotyczy: postępowania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40
Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna
I.3) KOMUNIKACJA:
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób:
– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Adres: Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A
ul. Lubelska 65, 26 -600 Radom
Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w pkt I. 1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: w trybie postępowania ofertowego na:
TERMOMODERNIZACJĘ DACHU BUDYNKU HANDLOWO-USŁUGOWEGO Z WIATĄ TARGOWĄ PRZY UL. LUBELSKIEJ 65 NA DZ. NR EWID. 180/1, 180/2, 180/4, 180/5 (OBRĘB 0030, ARK. 45) W MIEJSCOWOŚCI RADOM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.3) Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :
– demontaż i utylizacja jednostek zewnętrznych klimatyzacji,
– rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku nad częścią handlowo-usługową budynku,
– rozebranie pasów przykrycia dachowego z blachy płaskiej, ocynkowanej nad częścią handlowo-usługową budynku,
– rozebranie rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku,
– demontaż obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku,
– rozbiórka pokrycia z papy przeznaczonej do utylizacji nad częścią handlowo-usługową budynku,
– wykonanie obróbki z blachy na podkonstrukcji z OSB,
– wykonanie obróbek pasów nadrynnowych i podrynnowych,
– pokrycie dachu blachą uprzednio zdemontowaną (przyjęto 95% blachy) z przełożeniem na drugą stronę (pozytyw → negatyw),
– pokrycie nową blachą (przyjęto 5% blachy),
– uzupełnienie wkrętów do blachy nad częścią wiaty targowej,
– wykonanie paroizolacji z folii PE,
– ułożenie izolacji cieplnej ze styropianu EPS 100,
– montaż izolacji z papy podkładowej,
– montaż izolacji z papy wierzchniego krycia SBS,
– montaż rynien i rur spustowych,
– wykonanie kominków wentylacyjnych,
– uszczelnienie obróbek świetlików dachowych,
– roboty towarzyszące związane z poszczególnymi pracami budowlanymi.
Nieruchomość objęta opracowaniem jest działką zabudowaną budynkami handlowo
usługowymi oraz w pełni zagospodarowaną. W celu przygotowania oferty należy szczegółowo
zapoznać się z dokumentacją projektową oraz istniejącym uzbrojeniem terenu .
Niezbędne materiały do sporządzenia oferty Oferent pozyska we własnym zakresie.
II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:
data zakończenia: 31.10.2022r.(termin nieprzekraczalny)
II.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w terminie do 31.10.2022r.
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
-nadzór ze strony Wykonawcy przez uprawnioną osobę (kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej)
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie min. 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa, okres gwarancyjny Określenie warunków:
1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji lub inwestycji w której skład wchodziła budowa lub remont w przedmiotowym zakresie za min. 1 000 000,00 zł netto.
2. Dysponuje: – osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia.
3. Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferentów do analizy możliwości technicznych, uzbrojenia przedmiotowego terenu , oraz uczestniczenia w oględzinach oraz wizji lokalnej w celu zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego celem szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia.
Termin wizji lokalnej oraz oględzin ustala się na dzień 21.04.2022r. od godz. 1000 do 1130.
4.Wymagany minimalny termin gwarancji :36 miesięcy
Uwaga:
Oferenci nie będący na liście Zamawiającego potwierdzającej uczestnictwo w obowiązkowej wizji lokalnej oraz oględzinach nie będą oceniani na dalszym etapie postepowania ofertowego.
PROCEDURA
IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe
IV.1.2.) Wymaga dotyczące oferty wariantowej:
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
100
Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: do dnia 28.04.2022r., godzina: 1200, IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

       Załączniki do pobrania:

projekt techn

załączniki_przedmiar                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                         Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

 

 

 

Translate »