fbpx

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane 

Dotyczy: „Rozbudowy oraz częściowej przebudowy kanalizacji deszczowej  z opracowaniem dokumentacji technicznej – wykonawczej” w obrębie nowo budowanego budynku handlowo-magazynowego na działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

Ogłoszenie dotyczy: postępowania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/

 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna

 

I.3) KOMUNIKACJA:

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu w sposób:

– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A Lubelska 65, 26 -600 Radom

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: w trybie postępowania ofertowego na: rozbudowę oraz częściową przebudowę kanalizacji deszczowej z opracowaniem dokumentacji technicznej – wykonawczej w obrębie nowo budowanego budynku handlowo-magazynowego na działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.3) Opis przedmiotu zamówienia:

       Projektowana instalacja stanowić będzie kontynuację istniejącego uzbrojenia terenu. Orientacyjna długość trasy instalacji wynosi :ok. 130 mb.  Nieruchomość objęta opracowaniem jest działką zabudowaną budynkami handlowo – usługowymi oraz    w pełni zagospodarowaną. W celu przygotowania oferty należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową nowo budowanego budynku oraz istniejącym uzbrojeniem terenu . Niezbędne materiały, mapy itp. niezbędne  do sporządzenia oferty Oferent pozyska we własnym zakresie .

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 15.06.2019r.(termin nieprzekraczalny)

II.6) Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w terminie do 15.06.2019r. z możliwością skrócenia.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie min. 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

  1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie instalacji sanitarnej lub inwestycji w której skład wchodziła budowa instalacji o wartości min. 150 000,00zł brutto.
  2. Dysponuje: – osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia.
  3. Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferentów do analizy możliwości technicznych, uzbrojenia przedmiotowego terenu , oraz uczestniczenia w oględzinach oraz wizji lokalnej w celu zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego celem szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Termin wizji lokalnej oraz oględzin ustala się na dzień 23.04.2019r. od godz. 1000 do 1130.

Oferenci nie będący na liście Zamawiającego potwierdzającej uczestnictwo  w obowiązkowej wizji lokalnej oraz oględzinach nie będą oceniani na dalszym etapie postepowania ofertowego.

 

PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe

IV.1.2.) Wymaga dotyczące oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 
Data: 29.04.2019r., godzina: 1200,

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

 

OGŁOSZENIE

dotyczy: postępowania ofertowego  na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy, remontu budynku usługowego hali i wiaty targowej „A1” ( ~4508,61m2) wraz z rozbiórką lub przebudową budynku magazynu płodów rolnych „A6”   ( ~67,50 m2) , dla utworzenia zakładu przepakowywania mięsa z działalnością towarzyszącą zgodnie z założeniami projektu technologicznego położonych w Radomiu  przy  ul. Lubelskiej 65;

ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/

 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna

 

I.3) KOMUNIKACJA:

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu w sposób:

– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca ;

– warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją projektu technologii   ( dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 7:30-15:30).

Adres:
Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A Lubelska 65, 26 -600 Radom

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  Zakres szczegółowy:

– zakres dokumentacji technicznej na podstawie wstępnej analizy wykonanego projektu technologicznego może wymagać przebudowy, rozbudowy oraz remontu budynku „A1” z jego częściową rozbiórką oraz możliwą zmianą sposobu użytkowania; przebudowę lub rozbiórkę budynku magazynu „A6” przyległego do budynku „A1” ;

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w pierwszym etapie prac dokonać szczegółowej  analizy dokumentacji technologii w celu opracowania koncepcji  i przedłożenia jej Zamawiającemu ;

-wykonanie szczegółowej analizy istniejącej zabudowy,  oraz inwentaryzacji stanu istniejącego w odniesieniu do istniejącego projektu technologii w celu określenia ostatecznego zakresu dokumentacji projektowej oraz warunków zabudowy;

– uzyskanie warunków zabudowy (zakup map, przygotowanie wniosku,  załączników graficznych zgodnie z zakresem planowanej inwestycji);

– wykonanie badania podłoża gruntowego w przypadku wystąpienia takiej konieczności;

– zakres opracowania wymaga opracowania mapy do celów projektowych;

– koncepcja architektoniczno-budowlana powinna zawierać orzeczenie techniczne lub ekspertyzę konstrukcyjną odnosząca się do możliwości realizacji planowanej inwestycji  w przedmiotowym zakresie;

– projekt architektoniczno – budowlany z elementami projektu wykonawczego (w zakresie wszystkich niezbędnych branż oraz uzgodnień);

– uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę ;

– przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie ;

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

– przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę ( SIWZ, wzór umowy, treść ogłoszenia w oparciu  o komplet dokumentacji technicznej );

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie może podzielone być na części:

Tak

II.3) Wymagania dodatkowe które należy spełnić w celu złożenia oferty :

Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferentów do analizy dokumentacji projektu technologii , oraz uczestniczenia w oględzinach oraz wizji lokalnej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Termin wizji lokalnej oraz oględzin ustala się na dzień 23.04.2019r. od godz. 800 do 930.

Oferenci nie będący na liście Zamawiającego potwierdzającej uczestnictwo w obowiązkowej wizji lokalnej oraz oględzinach nie będą oceniani na dalszym etapie postępowania ofertowego.

II.5) Informacje dodatkowe, termin realizacji:

 

Roboty objęte przedmiotem zamówienia Inwestor planuje zrealizować w terminie do 31.05.2019r. (nie dotyczy terminów administracyjnych).

Nieprzekraczalny termin wykonania zakresu architektoniczno – budowlanego wraz  z dokumentacja kosztorysową : 31.05.2019r.

 

III.2) KRYTERIA OCENY OFERT
III.2.1) Kryteria oceny ofert:
III.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

 

III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

III.3.1) Termin składania ofert  :

do  29.04.2019r.. do godz. 1200

III.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

 

 

 

WYNAJMĘ Lokal 500 m2

Wynajmę lokal o powierzchni 500m2 z możliwością podziału i adaptacji, pierwsze piętro, internet, parking, ochrona, na każdą działalność (np. szwalnia, biura).

Radom, ul. Lubelska 65, teren giełdy rolnej. Cena 10 zł/m2 netto, do negocjacji. Kontakt 500-147-866;

 

 

Translate »