fbpx

OGŁOSZENIA

 

 

Rada Nadzorcza

Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

z siedzibą w Radomiu

 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na

 przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020

oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

 

 1. Rada Nadzorcza postanawia przeprowadzić procedurę wyboru i współpracy z firmą audytorską
  w celu zawarcia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020, z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres (dalej: Procedura Wyboru).
 2. Przedmiotem Zamówienia jest zawarcie umowy (dalej: Umowa) na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. (dalej: Spółka) za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tych badań.
 3. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie pisemnych ofert
  (dalej: Oferta) w terminie do dnia 16.09.2019 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Miejsce składania Ofert: siedziba Spółki – ul. Lubelska 65, 26-600 Radom.
 4. Wymagany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz złożenia sprawozdania z tego badania upływać będzie w dniu 31 marca następującego bezpośrednio po roku obrotowym, którego badanie dotyczy.
 5. Ewentualne przedłużenie umowy na kolejny 2-letni okres uzależnione będzie od treści złożonych ofert oraz decyzji Spółki, podjętej po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
 6. Przedłużenie Umowy na kolejny 2-letni okres może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji Umowy przez Spółkę (złożenie oświadczenia woli o skorzystaniu z przedłużenia umowy). W przypadku nie skorzystania z przedłużenia Umowy, firmie audytorskiej wykonującej usługę nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca usługi może odmówić przedłużenia umowy w przypadku, gdy będzie to sprzeczne z obowiązującymi w tym okresie przepisami prawa. Realizacja badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2021 i 2022 będzie się odbywała na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe (badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020).
 7. Wybrana firma audytorska zawierając ze Spółką Umowę, zobowiąże się do zachowania następujących warunków współpracy:
 • zapewnienie obecności kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej, po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki, w czasie których rozpatrywane będą sprawozdania finansowe za badane okresy, o których terminie powiadomiona będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 • zapewnienie obecności kluczowego biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania finansowe Spółki, o którego terminie powiadomiona będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 • przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Spółki (Zarządu) informacji o problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdań finansowych Spółki.
 1. Oferta powinna zawierać:
 • informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym) oraz o liczbie zatrudnionych na umowie o pracę biegłych rewidentów;
 • informacje o proponowanym składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki;
 • aktualny odpis z rejestru firm audytorskich, do którego wpisany jest oferent lub udokumentowanie wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 • oświadczenie firmy audytorskiej o:
 • spełnieniu ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa
  w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania;
 • dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 • wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 • oświadczenie firmy audytorskiej o zobowiązaniu się do spełnienia warunków współpracy ze Spółką, o których mowa w ust. 7;
 • całkowitą cenę netto – uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania, a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki (przy czym wynagrodzenie nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Spółki) – z tytułu badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe podlegające badaniu, tj:
 • za lata 2019 i 2020 r. – w przypadku gdy firma audytorska nie jest w stanie przedstawić Oferty zawierającej wycenę badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022;
 • za lata 2019 i 2020 oraz oddzielnie za lata 2021 i 2022 – w przypadku gdy firma audytorska jest w stanie przedstawić Ofertę zawierającą wycenę badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022 i wyraża wolę przedłużenia Umowy po jej zakończeniu na kolejny 2-letni okres;
 • wykaz metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych;
 • wykaz istotnych według firmy audytorskiej podmiotów (wraz z ewentualnymi referencjami), w których przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie, uwzględniających w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą analogiczną do działalności prowadzonej przez Spółkę oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania rewizji finansowej.
 1. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, przedłużenia terminu składania Ofert, negocjacji warunków Umowy oraz odstąpienia od wyboru Oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 2. Wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przy uwzględnieniu następujących kryteriów:
 • wysokość wynagrodzenia oczekiwanego przez firmę audytorską;
 • doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności
  w zakresie badania sprawozdań finansowych:
 1. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zbliżoną do działalności prowadzonej przez Spółkę;
 2. spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • ewentualna wola firmy audytorskiej na przedłużenie Umowy na kolejny 2-letni okres, oraz wysokość wynagrodzenia oczekiwanego przez firmę audytorską za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 i 2022.
 1. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy audytorskiej.
 2. Informacje o Spółce, niezbędne do złożenia Oferty będzie można uzyskać kierując pisemne zapytania najpóźniej do dnia 06.09.2019 r. mailowo na adres: rsrh.radom@interia.pl, bądź osobiście w siedzibie Spółki w tym terminie.
 3. Oferty nie spełniające wymagań wskazanych w Zaproszeniu, w tym złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Za datę złożenia Oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.
 4. Otwarcie Ofert zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki do dnia 30.09.2019 r., zaś cała Procedura Wyboru (wraz z wyborem firmy audytorskiej) zostanie zakończona i rozstrzygnięta do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 5. O wynikach wyboru Spółka poinformuje pisemnie tylko firmę audytorską, której Oferta została wybrana oraz umieści informację o wyborze firmy audytorskiej na stronie internetowej Spółki.

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania  poniżej:

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

Translate »