fbpx

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane 

Dotyczy: „Rozbudowy oraz częściowej przebudowy kanalizacji deszczowej  z opracowaniem dokumentacji technicznej – wykonawczej” w obrębie nowo budowanego budynku handlowo-magazynowego na działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

Ogłoszenie dotyczy: postępowania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 670688032, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/

 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna

 

I.3) KOMUNIKACJA:

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu w sposób:

– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A Lubelska 65, 26 -600 Radom

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: w trybie postępowania ofertowego na: rozbudowę oraz częściową przebudowę kanalizacji deszczowej z opracowaniem dokumentacji technicznej – wykonawczej w obrębie nowo budowanego budynku handlowo-magazynowego na działkach nr 137/2 i 137/3 (obr. 0030-Dzierzków, ark. 45) położonych w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.3) Opis przedmiotu zamówienia:

       Projektowana instalacja stanowić będzie kontynuację istniejącego uzbrojenia terenu. Orientacyjna długość trasy instalacji wynosi :ok. 130 mb.  Nieruchomość objęta opracowaniem jest działką zabudowaną budynkami handlowo – usługowymi oraz    w pełni zagospodarowaną. W celu przygotowania oferty należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową nowo budowanego budynku oraz istniejącym uzbrojeniem terenu . Niezbędne materiały, mapy itp. niezbędne  do sporządzenia oferty Oferent pozyska we własnym zakresie .

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

data zakończenia: 15.06.2019r.(termin nieprzekraczalny)

II.6) Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w terminie do 15.06.2019r. z możliwością skrócenia.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie min. 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

  1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie instalacji sanitarnej lub inwestycji w której skład wchodziła budowa instalacji o wartości min. 150 000,00zł brutto.
  2. Dysponuje: – osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia.
  3. Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferentów do analizy możliwości technicznych, uzbrojenia przedmiotowego terenu , oraz uczestniczenia w oględzinach oraz wizji lokalnej w celu zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego celem szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Wizji lokalnej oraz oględzin można dokonać w dniach od 23.04.2019r. do 26.04.2019r. w godzinach 8:00-14:00.

Oferenci nie będący na liście Zamawiającego potwierdzającej uczestnictwo  w obowiązkowej wizji lokalnej oraz oględzinach nie będą oceniani na dalszym etapie postępowania ofertowego.

 

PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe

IV.1.2.) Wymaga dotyczące oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100 %

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 
Data: 29.04.2019r., godzina: 1200,

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

 

OGŁOSZENIE

dotyczy: postępowania ofertowego  na wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej przebudowy, rozbudowy, remontu budynku usługowego hali i wiaty targowej „A1” ( ~4508,61m2) wraz z rozbiórką lub przebudową budynku magazynu płodów rolnych „A6”   ( ~67,50 m2) , dla utworzenia zakładu przepakowywania mięsa z działalnością towarzyszącą zgodnie z założeniami projektu technologicznego położonych w Radomiu  przy  ul. Lubelskiej 65;

ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 670688032, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/

 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna

 

I.3) KOMUNIKACJA:

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu w sposób:

– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca ;

– warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest zapoznanie się ze szczegółową dokumentacją projektu technologii   ( dokumentacja dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godz. 7:30-15:30).

Adres:
Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A Lubelska 65, 26 -600 Radom

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  Zakres szczegółowy:

– zakres dokumentacji technicznej na podstawie wstępnej analizy wykonanego projektu technologicznego może wymagać przebudowy, rozbudowy oraz remontu budynku „A1” z jego częściową rozbiórką oraz możliwą zmianą sposobu użytkowania; przebudowę lub rozbiórkę budynku magazynu „A6” przyległego do budynku „A1” ;

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w pierwszym etapie prac dokonać szczegółowej  analizy dokumentacji technologii w celu opracowania koncepcji  i przedłożenia jej Zamawiającemu ;

-wykonanie szczegółowej analizy istniejącej zabudowy,  oraz inwentaryzacji stanu istniejącego w odniesieniu do istniejącego projektu technologii w celu określenia ostatecznego zakresu dokumentacji projektowej oraz warunków zabudowy;

– uzyskanie warunków zabudowy (zakup map, przygotowanie wniosku,  załączników graficznych zgodnie z zakresem planowanej inwestycji);

– wykonanie badania podłoża gruntowego w przypadku wystąpienia takiej konieczności;

– zakres opracowania wymaga opracowania mapy do celów projektowych;

– koncepcja architektoniczno-budowlana powinna zawierać orzeczenie techniczne lub ekspertyzę konstrukcyjną odnosząca się do możliwości realizacji planowanej inwestycji  w przedmiotowym zakresie;

– projekt architektoniczno – budowlany z elementami projektu wykonawczego (w zakresie wszystkich niezbędnych branż oraz uzgodnień);

– uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę ;

– przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie ;

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

– przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę ( SIWZ, wzór umowy, treść ogłoszenia w oparciu  o komplet dokumentacji technicznej );

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie może podzielone być na części:

Tak

II.3) Wymagania dodatkowe które należy spełnić w celu złożenia oferty :

Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferentów do analizy dokumentacji projektu technologii , oraz uczestniczenia w oględzinach oraz wizji lokalnej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wizji lokalnej oraz oględzin można dokonać w dniach od 23.04.2019r. do 26.04.2019r. w godzinach 8:00-14:00.

Oferenci nie będący na liście Zamawiającego potwierdzającej uczestnictwo w obowiązkowej wizji lokalnej oraz oględzinach nie będą oceniani na dalszym etapie postępowania ofertowego.

II.5) Informacje dodatkowe, termin realizacji:

 

Roboty objęte przedmiotem zamówienia Inwestor planuje zrealizować w terminie do 31.05.2019r. (nie dotyczy terminów administracyjnych).

Nieprzekraczalny termin wykonania zakresu architektoniczno – budowlanego wraz  z dokumentacja kosztorysową : 31.05.2019r.

 

III.2) KRYTERIA OCENY OFERT
III.2.1) Kryteria oceny ofert:
III.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100 %

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

 

III.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

III.3.1) Termin składania ofert  :

do  29.04.2019r.. do godz. 1200

III.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

III.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

Translate »