fbpx

OGŁOSZENIA

 

 

                                                                                                                                                                                                          Radom, 05.07.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rolno –Spożywczy Rynek Hurtowy S.A, ul. Lubelska 65, 26 -600 Radom, prosi o złożenie oferty dla zadania :

 

Zadanie nr 1

 1. Utrzymanie obiektów w zakresie wykonywania rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych budynków i obiektów będących w zasobach RSRH S.A. przy ul. Lubelskiej 65  w Radomiu, zgodnie z art.62 Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 201 8.06.22 z późniejszymi zmianami ), wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem protokołów z kontroli, oraz prowadzeniem książek obiektów.

 

Zadanie nr 2

 1. Sporządzanie dokumentacji technicznych/projektowych.

 

Zadanie nr 3

 1. Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich z opracowaniem specyfikacji technicznej , dla robót wynikających  z dokumentacji projektowej lub zaleceń pokontrolnych.

 

Zadanie nr 4

 1. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycjami budowlanymi realizowanymi przez RSRH S.A..

 

 1. NAZWA I DRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. Mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

 

 1. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

W przedmiotowym Postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

 

 1. OKRES WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:
 2. Minimalny okres związania z umową dla realizacji założeń przedmiotowego zakresu prac z możliwością przedłużenia : min. 5 lat

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 2. Elementy formalne oferty (oferta musi zawierać):
  • Cenę ryczałtową netto za 1m2 powierzchni użytkowej dla zadania nr 1, oraz wskaźnikowe wartości procentowe dla zadania nr 2,3 i 4, zgodnie z formularzem ofertowym;
 1. Ponadto oferta musi:
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 • wskazywać dane osoby do kontaktu w sprawie oferty z podaniem numeru telefonu i adresu email;
 • być podpisana czytelnie przez wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania):
 • musi być sporządzona w języku polskim;
 • zawierać pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być dostarczona na adres:  ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. Mazowieckie,  tel. 48 365-21-95,

e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

 

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/  ,

w terminie do dnia 18.07.2019 r. do godz. 11:00.

 

VII. OCENA I WYBÓR OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która dla zadania nr 1 ma najniższą cenę netto za 1m2 powierzchni użytkowej obiektu lub budynku, natomiast dla zadanie nr 2, 3 i 4 najkorzystniejszą będzie oferta mająca najniższą wskaźnikową wartość procentową.
 3. Zamawiający dopuszcza negocjacje cenowe z Oferentami.
 4. Ceny i procentowe wartości wskaźnikowe musza być podana zgodnie ze wzorem oferty .
 5. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
 6. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.

8.Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania

bez podawania przyczyn.

9.Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu

wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

Prezes Zarządu

Sebastian Paszkiel

 

         

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

 

………………………………………………

/pieczęć Wykonawcy/

                                                                                                                     

Formularz ofertowy

Wykonawca: …… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Adres firmy: ……………………………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………………,   Tel./fax.: ………………………………………

 

Osoby uprawnione do reprezentacji (nazwisko i imię, nr tel., email: ………… ……..…

………………………………………………………………………………………………………Oferujemy wykonanie przedmiotowego zakresu prac za cenę:

 

Rodzaj i zakres robót cena /wartość %
Zadanie nr 1

Wykonywania rocznych i pięcioletnich przeglądów okresowych budynków  i obiektów będących w zasobach RSRH S.A. przy ul. Lubelskiej 65  w Radomiu, zgodnie z art.62 Prawa budowlanego (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 201 8.06.22 z późniejszymi zmianami ), wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem protokołów z kontroli, oraz prowadzeniem książek obiektów, (cena ryczałtowa za 1m2 powierzchni użytkowej) .

Zestawienie budynków:

A :  ~4492,00m2+ ~300,27m2+954,54 = 5476, 81 m2

A1: 4508,61m2+72,03m2= 4580, 64 m2

A2:  496,58m2

A3: ~1491,67m2

A4: ~41,56m2

A5:~346,39m2

A6:~67,50 m2

B:~93,25m2

B1:~114,84m2

C:~814,31m2

D1:~482,18m2

D2:~479,22m2

D3:~477,88m2

D4:~389,02m2

D5:~125,58m2

D6:~79,10m2

D7:~27,35m2

D8:~1316,43m2

D9:~200,79m2

D10:~89,52m2

D11:~74,15m2

D12: ~54,68m2

ST1:~24,36m2

ST2:~10,31m2

Łącznie powierzchnia: 17354.12 m2

 

 

……….……../m2

Zadanie nr 2

Sporządzanie dokumentacji technicznych/projektowych                                w odniesieniu do wartości kosztorysu inwestorskiego inwestycji. ( % od wartości kosztorysu inwestorskiego)

 

 

….…….……../%

Zadanie nr 3

Sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich  z opracowaniem specyfikacji technicznej , dla robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zaleceń pokontrolnych  w odniesieniu do wartości %  kosztorysu inwestorskiego inwestycji.

 

 

….…….……../%

 

Zadanie nr 4

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru  (należy podać wartość procentową w odniesieniu do wartości robót wynikającą z  kosztorysu inwestorskiego inwestycji lub od wartości końcowej robót w przypadku rozliczeń powykonawczych ( % )

 

 

 

 

….…….……../%

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Podatek VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT. Jeżeli Oferent nie jest płatnikiem VAT, zastosowanie do wszelkich rozliczeń będą miały kwoty netto.

 

 1. Oświadczamy, że
  1. przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki,
  2. akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia,
  3. w ofercie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia,
  4. oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres min. 5 lat od terminu składania ofert,
  5. posiadamy uprawnienia do wykonania zamówienia,
  6. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  7. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.

 

 

 

………………………………………….

/miejscowość, data/

 

……………………………………………………………..

          / podpis i pieczęć uprawniony przedstawiciel wykonawcy /

Translate »