fbpx

OGŁOSZENIA

      W odpowiedzi na liczne zapytania użytkowników Rynku Hurtowego Zarząd Spółki informuje, że Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu pracuje bez zmian, zgodnie z regulaminowymi godzinami otwarcia. Jednocześnie mając na względzie kryzys epidemiologiczny Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i w przypadku pojawienia się nowych okoliczności zostaniecie Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem strony internetowej RSRH S.A.

Szanowni Państwo 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa, mając na uwadze Państwa i nasze bezpieczeństwo, Zarządzeniem Wewnętrznym nr 02/03/2020 z dnia 23.03.2020 r. Prezesa Zarządu RSRH S.A. w sprawie ograniczenia czasu pracy dla pracowników Spółki wprowadza się wolny wjazd do dnia 31.03.2020 r.

Prosimy również o przestrzeganie zaleceń dotyczących zgromadzeń do 50 osób oraz zachowanie bezpiecznych odległości (1,5 m-2 m).

Ponadto

Płatność za czynsze prosimy dokonywać na

nr bankowy: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

93 1050 1793 1000 0022 6057 9061

Płatność gotówką – po wznowieniu pracy biura;

W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod numerem:

500 147 866

 

______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlano-elektryczne

 

Dotyczy: Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku „A”, położonego 26-600 Radom, ul. Lubelska 65.

 

Ogłoszenie dotyczy: postępowania ofertowego;

 

ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., REGON: 670688032, 26-600 Radom, ul. Lubelska 65, woj. mazowieckie, Polska, numer tel.: 48 365-21-95, adres e-mail: rsrh.radom@interia.pl;

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna;

I.3) KOMUNIKACJA:

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób:

  • w formie pisemnej, za pośrednictwem ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na adres:
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna

ul. Lubelska 65, 26-600 Radom

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: w trybie postępowania ofertowego na: wykonanie robót polegających na montażu  oświetlenia awaryjnego w budynku „A”, znajdującego się na terenie RSRH S.A., w zakresie zgodnym ze sporządzoną dokumentacją projektową.

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: NIE;

II.3) Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac określony jest w sporządzonej dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem do przedmiotowego postępowania ofertowego.

II.4) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie

data zakończenia: 30.06.2020 r. (termin nieprzekraczalny);

 

II.5) Informacje dodatkowe

Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w terminie do 30.06.2020 r. z możliwością skrócenia.

Dokumentacja projektowa niezbędna do sporządzenia wyceny, do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie min. 20 000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

 

INFORMACJE DODATKOWE

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

  1. Wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na remoncie instalacji elektrycznej lub inwestycji, w której skład wchodziła budowa instalacji o wartości min. 20 000,00 zł brutto.
  2. Dysponuje: osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia.
  3. Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferentów do analizy możliwości technicznych, oraz wizji lokalnej.

 

PROCEDURA

IV.1) Opis

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe;

IV.1.2.) Wymagania dotyczące oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena        100

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23.04.2020 r.,  do godziny: 1200;

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert);

IV.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn 

 

 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

Treść ogłoszenia i przedmiar robót do pobrania w poniższych linkach:

ogłoszenie 2

przedmiar (1)

 

INFORMACJA!

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu informuje, że z dniem 01.11.2019 r. wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu na terenie rynku, w szczególności w obrębie bram wjazdowych od strony ul. Lubelskiej.

Wjazd pojazdem na teren Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. (włącznie ze wszystkimi parkingami) podlega opłacie wjazdowej – parkingowej, określonej co do rodzaju i wysokości zgodnie z cennikiem.

Opłata za wjazd poza sprzedającymi wynosi dla pojazdów o ładowności do 5 ton (wjazd jednorazowy) – 2 zł, a dla pojazdów o  ładowności powyżej 5 ton (wjazd jednorazowy) – 15 zł.

Abonament miesięczny dla wjeżdżających, o ładowności do 5 ton wynosi – 42 zł (z prawem wielokrotnego wjazdu na dobę).

 

Zarząd RSRH S.A.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 01/10/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Translate »