fbpx

OGŁOSZENIA

Radom, dn. 07.06.2022 r.

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna

z siedzibą w Radomiu,

wpisany do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS: 0000025769,

NIP: 796-00-20-548

REGON: 670688032

reprezentowany przez:

Sebastiana Paszkiel – Prezesa Zarządu Spółki

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Spółka Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że w postępowaniu na „Budowę Budynku Hali Handlowo- Magazynowo- Garażowej” na działkach nr ewid. 137/1, 137/2, 137/3 oraz części działki 137/4 (obręb 0030-Dzierzków, ark. 45)” przy ul. Lubelskiej 65 w miejscowości Radom, oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ,,WOMAX” 26-600 Radom, ul. Zielna 3 m 1 uzyskała najwyższa ilość punktów i została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na wykonanie Prac Budowlanych na dzień 10.06.2022 r.

                                                                                                                                   PREZES ZARZĄDU

Sebastian Paszkiel

 

 

 

OGŁOSZENIE – Roboty budowlane

dotyczy: postępowania ofertowego  na  budowę budynku hali handlowo-magazynowo-garażowej ;

 

lokalizacja inwestycji : jednostka ewidencyjna – 146301_1, M. Radom, obręb 0030 – Dzierzków, arkusz 45, działki nr ew. 137/1; 137/2; 137/3; 137/4, ul. Lubelska 65;

 

ZAMAWIAJĄCY

 

 1. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/

 

 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna

 

I.3) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub siedziba Zamawiającego.

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału    w postępowaniu w sposób:

– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A

 1. Lubelska 65, 26 -600 Radom

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) „Budowa budynku hali handlowo-magazynowo-garażowej w Radomiu przy ul. Lubelskiej 65

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

       Projektowana zabudowa stanowić będzie kontynuację istniejącego zagospodarowania na działkach oraz w sąsiedztwie. Nieruchomość objęta opracowaniem jest działką zabudowaną budynkami handlowo – usługowymi oraz w pełni zagospodarowana. Teren uzbrojony jest w instalację energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i kanalizację deszczową. Istniejące uzbrojenie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowy budynek handlowo-usługowo-garażowy składać się będzie z trzech oddzielnie funkcjonujących części:

1.Hali magazynowej przeznaczonej na hurtownię produktów związanych  z ogrodnictwem i zapleczem usługowo-socjalnym, w skład którego wchodzą: pokój handlowy, pomieszczenie socjalne, WC, pomieszczenie porządkowe oraz komunikacja.

 1. Części usługowej z pokojem biurowym oraz zapleczem socjalnym, w skład którego

wchodzą: pokój biurowy, pomieszczenie socjalne, WC, pomieszczenie porządkowe oraz

komunikacja.

 1. Garażu, w którym nie będzie wykonywana zawodowa obsługa pojazdów.

 

Szczegółowy zakres prac wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

II.4) Klasyfikacja i zakres robót

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych;

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3;

II.5) Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 5 miesięcy od momentu podpisania umowy.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej określone w dokumentacji przetargowej.

III.1.1) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna zgodnie z warunkami określonymi  w dokumentacji przetargowej .

III.1.2) Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej .

 

III.2) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU

 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu zgodnie z załącznikiem SIWZ.

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO :

 

 1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

 1. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

 

 1. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

 

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU -OBOWIĄZKOWO :                    

 

III.4.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

 1. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik do SIWZ.

 

 1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 2 000 000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

 

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

 

PROCEDURA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie ofertowe
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium:

Składający ofertę winien  wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert  tj. do dnia 06.06.2022r. do godz. 12:00 w wysokości  30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: – pieniądzu, – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; – gwarancjach bankowych, – gwarancjach ubezpieczeniowych; – poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A. numer konta: 93105017931000002260579061 z dopiskiem:  Wadium na zadanie pn. „Budowa budynku hali handlowo-magazynowo-garażowej”

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się na 5% wartości zamówienia. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z informacją zawartą w SIWZ. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca winien wnieść przed jej podpisaniem.

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

IV.1.3.) Wymaga dotyczące oferty wariantowej:
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 90
gwarancja 10

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Termin składania ofert  :

do  06.06.2022r.. do godz. 1200 – zgodnie z wymogami SIWZ

 

 

 

IV.3.2) Termin składania pytań i uwag do przedmiotowego postępowania ofertowego  :

 
do  01.06.2022r..

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.4) Przewiduje się możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 

 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

Załączniki do pobrania:

Dokumentacja projektowa

SIWZ

Przedmiary

ZAŁĄCZNIKI-FORMULARZE DO SIWZ

Translate »