fbpx

OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Radomiu zawiadamia, że w postępowaniu ofertowym na  „Modernizację i Termomodernizację Elewacji Części Budynku Handlowo-Magazynowego-Biurowego „A1” przy ul. Lubelskiej 65, w miejscowości Radom”, oferta złożona przez firmę „WOMAX”, ul. Zielna 3 m 1, 26-600 Radom, z dnia 15.07.2021 r. została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na wykonanie Prac Budowlanych na dzień 21.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

Dotyczy:

 MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI CZĘŚCI BUDYNKU

HANDLOWO – MAGAZYNOWO – BIUROWEGO „A1” PRZY UL. LUBELSKIEJ 65 W MIEJSCOWOŚCI RADOM

 

Ogłoszenie dotyczy: postępowania ofertowego

 

ZAMAWIAJĄCY

 

  1. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600  Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl, faks 48 365-31-40

Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/

 

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna

 

I.3) KOMUNIKACJA:

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu w sposób:

– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem           posłańca:
Adres:
Rolno -Spożywczy Rynek Hurtowy S.A

  1. Lubelska 65, 26 -600 Radom

 

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz  z tłumaczeniem na język polski.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w pkt I. 1

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: w trybie postępowania ofertowego na:

 MODERNIZACJA I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI CZĘŚCI BUDYNKU

HANDLOWO – MAGAZYNOWO – BIUROWEGO „A1” PRZY UL. LUBELSKIEJ 65 W MIEJSCOWOŚCI RADOM

II.2) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.3) Opis przedmiotu zamówienia:            

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji :

 

– demontaż klimatyzatorów,

– demontaż/wymiana blachy trapezowej wraz z opierzeniem ścian zewnętrznych,

– demontaż zadaszeń wejściowych,

– demontaż oświetlenia,

– wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,

– demontaż instalacji sanitarnej w miejscu bram przemysłowych (elewacja północna),

– wymiana (demontaż/montaż) parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz częściowa modernizacja istniejącej stolarki i ślusarki bud.,

– naprawy po demontażu klimatyzatorów i wymianie stolarki budowlanej (obróbka glifów, reprofilacja, szpachlowanie, malowanie),

– przygotowanie powierzchni do prac termomodernizacyjnych,

– ocieplenie ścian zewnętrznych metodą ETICS (dawniej BSO),

– wykonanie elewacji zgodnie z kolorystyką i materiałami zawartymi w niniejszym opracowaniu,

– montaż oświetlenia,

– montaż zadaszeń wejściowych wraz z oświetleniem,

– montaż klimatyzatorów,

– modernizacja otoczenia budynku w tym: ramp towarowych, schodów i podestów wejściowych, poręczy zewnętrznych,

– roboty towarzyszące związane z poszczególnymi pracami budowlanymi.

 

Nieruchomość objęta opracowaniem jest działką zabudowaną budynkami

handlowo – usługowymi oraz w pełni zagospodarowaną. W celu przygotowania

oferty należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową oraz istniejącym

uzbrojeniem terenu .

Niezbędne materiał  do sporządzenia oferty Oferent pozyska we własnym zakresie.

 

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:

 

data zakończenia: 30.11.2021r.(termin nieprzekraczalny)

II.6) Informacje dodatkowe:

 

Wykonawca zrealizuje roboty objęte przedmiotem zamówienia w terminie do 30.11.2021r.

 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

-nadzór ze strony Wykonawcy przez uprawnioną osobę (kierownika robót)

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie min. 600 000,00 zł (sześćset tysięcy zł).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa, okres gwarancyjny
Określenie warunków:

  1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na termomodernizacji lub inwestycji w której skład wchodziła budowa w przedmiotowym zakresie za min. 600 000,00 zł netto.
  2. Dysponuje: – osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe konieczne do realizacji zamówienia.
  3. Przed złożeniem oferty zobowiązuje się Oferentów do analizy możliwości technicznych, uzbrojenia przedmiotowego terenu , oraz uczestniczenia w oględzinach oraz wizji lokalnej w celu zapoznania się z wymaganiami Zamawiającego celem szczegółowego określenia zakresu przedmiotu zamówienia.

Termin wizji lokalnej oraz oględzin ustala się na dzień 08.07.2021r. od godz. 1000 do 1130.

4.Wymagany minimalny termin gwarancji :36 miesięcy

Uwaga:

Oferenci nie będący na liście Zamawiającego potwierdzającej uczestnictwo                                        w obowiązkowej wizji lokalnej oraz oględzinach nie będą oceniani na dalszym etapie postepowania ofertowego.

 

PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe

IV.1.2.) Wymaga dotyczące oferty wariantowej:

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100%

Dopuszcza się negocjacje po zebraniu i analizie ofert.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu:

 
Data: 15.07.2021r., do godz.: 1200,

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.3) Przewiduje się możliwość unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyn. 

 Pliki do pobrania:

ogłoszenie

formularze

zał 

 

Sebastian Paszkiel – Prezes Zarządu

 

 

W dniach 1-3 Maja 2021r.

 Giełda Rolna nieczynna

(brama wjazdowa zamknięta)

 

Szanowni Państwo 

W odpowiedzi na liczne zapytania użytkowników Rynku Hurtowego Zarząd Spółki informuje, że Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu pracuje bez zmian, zgodnie z regulaminowymi godzinami otwarcia. Jednocześnie mając na względzie kryzys epidemiologiczny Zarząd na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i w przypadku pojawienia się nowych okoliczności zostaniecie Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem strony internetowej RSRH S.A.

Na terenie Rynku obowiązuje całkowity zakaz handlu ptactwem i drobnym inwentarzem .

Prosimy również o przestrzeganie zaleceń dotyczących  zachowania bezpiecznych odległości (1,5 m-2 m) i obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.

 

 

INFORMACJA!

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu informuje, że z dniem 01.11.2019 r. wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu na terenie rynku, w szczególności w obrębie bram wjazdowych od strony ul. Lubelskiej.

Wjazd pojazdem na teren Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. (włącznie ze wszystkimi parkingami) podlega opłacie wjazdowej – parkingowej, określonej co do rodzaju i wysokości zgodnie z cennikiem.

Opłata za wjazd poza sprzedającymi wynosi dla pojazdów o ładowności do 5 ton (wjazd jednorazowy) – 2 zł, a dla pojazdów o  ładowności powyżej 5 ton (wjazd jednorazowy) – 15 zł.

Abonament miesięczny dla wjeżdżających, o ładowności do 5 ton wynosi – 42 zł (z prawem wielokrotnego wjazdu na dobę).

 

Zarząd RSRH S.A.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 01/10/2019 z dnia 31.10.2019 r.

Translate »