REGULAMIN

ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO S.A.

W RADOMIU

 • 1

Przepisy ogólne

 1. Spółka RSRH S.A. z siedzibą w Radomiu jest właścicielem terenu oraz obiektów i urządzeń stałych zlokalizowanych w obrębie ulic Lubelska 65 i Wrocławska 7 – zwanych dalej „obszarem RSRH S.A.” lub „Placem”.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje na całej powierzchni RSRH S.A. i dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie RSRH S.A- zwanego dalej „Spółką” lub „RSRH S.A.”.
 3. Do prowadzenia działalności handlowej na terenie RSRH S.A. uprawnione są osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego- zwani również w dalszej części regulaminu „Użytkownikami”.
 4. Podmioty prowadzące działalność handlową na terenie RSRH S.A. działają we własnym imieniu i na własny rachunek.
 5. RSRH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów prowadzących działalność na terenie Spółki.
 6. Wjazd, parkowanie pojazdów i przebywanie na terenie RSRH S.A. odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz Cennikiem opłat stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Podmioty prowadzące działalność na terenie Spółki mają prawo do korzystania z urządzeń i infrastruktury na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, innych instrukcjach i zarządzeniach, przy zachowaniu zasad współżycia społecznego i dobrych zwyczajów kupieckich.
 • 2

Wstęp i pobyt na terenie RSRH S.A.

 1. Wjazd i parkowanie pojazdem na teren RSRH S.A podlega opłacie wjazdowo – parkingowej, określonej co do rodzaju i wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Prawo do wjazdu, pobytu na terenie RSRH S.A., korzystania z urządzeń i infrastruktury przysługuje tylko osobom upoważnionym.
 3. Przez osoby upoważnione rozumie się osoby posiadające ważny dokument: przepustki, abonamentu/rezerwacji miesięcznej lub biletu wjazdu wydawanego przez RSRH S.A.
 4. Przez ważną przepustkę, abonament /rezerwację miesięczną lub bilet wjazdu rozumie się okazanie przez Użytkownika aktualnego, właściwego, wydanego przez uprawnione osoby w Spółce, oryginalnego dokumentu stwierdzającego prawo do wjazdu i pobytu na placu Spółki, w tym dokonywania czynności zgodnych z rodzajem zakupionego biletu wjazdu, przepustki, abonamentu/rezerwacji w ramach pobytu na obszarze RSRH SA.
 5. Prawo do wjazdu na teren Giełdy mają:
 6. Bezpłatnie: – Podmioty prowadzące działalność na terenie spółki (oraz ich pracownicy) którzy mają zawarte umowy najmu lub dzierżawy na podstawie przepustki wydanej przez Zarząd RSRH S.A. bądź wykupionego abonamentu/rezerwacji miesięcznej.
 7. Bezpłatnie: – Osoby wjeżdżające w godzinach 730 – 1530 do:
 • Biura Zarządu RSRH S.A. wpuszcza się po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym;
 • Hurtowni jako akwizytorzy lub zaopatrzeniowcy na podstawie legitymacji służbowych (oznakowanych samochodów firmowych itp.)

W pozostałych godzinach odpłatnie za opłatą z w cenniku (załącznik nr 1);

 1. Służby publiczne: lekarze weterynarii, pracownicy skarbowi służby porządkowe itp. na podstawie legitymacji służbowych lub zarządzeń upoważniających do kontroli całą dobę bezpłatnie;
 2. Odpłatnie – wszelkie inne podmioty stosownie do cennika opłat wjazdowych.
 1. Nabycie biletu, abonamentu/rezerwacji i przepustki uważane jest za zapoznanie się

i akceptację treści niniejszego regulaminu.

 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Spółki, które mają zawarte umowy najmu lub dzierżawy powierzchni użytkowych mogą ubiegać się o wydanie przepustki, która uprawnia do bezpłatnego wjazdu na teren Spółki.
 2. Zasady wydawania i użytkowania przepustek określa załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu – Zasady użytkowania przepustek.
 3. Pracownicy RSRH S.A. mają prawo do dokonywania kontroli biletów, abonamentów

i przepustek a Użytkownicy RSRH S.A. obowiązani są je okazywać na żądanie  RSRH S.A. lub ochrony.

 1. Jeżeli w toku przeprowadzonej kontroli przepustki, abonamentu/rezerwacji miesięcznej lub biletu wjazdu wydawanego przez RSRH S.A. zostanie stwierdzone, że Użytkownik, w szczególności:

– nie posiada lub nie posiada aktualnej przepustki, abonamentu/ rezerwacji miesięcznej lub biletu wjazdu;

– posiada niewłaściwą przepustkę, abonament/ rezerwację miesięczną lub bilet wjazdu;

– posiada nieważną przepustkę, abonament/ rezerwację miesięczną lub bilet wjazdu;

– odmawia okazania aktualnej przepustki, abonamentu/ rezerwacji miesięcznej lub biletu wjazdu;

Spółka nakłada/ może nałożyć na Użytkownika za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia Regulaminu w w/w zakresie obowiązek zapłaty kwoty w wysokości 10-ktotności wartości przepustki, abonamentu/rezerwacji miesięcznej lub biletu wjazdu, którym Użytkownik winien dysponować w celu okazania podczas kontroli.

 

 1. 11. Na terenie RSRH S.A. obowiązuje zakaz:
 1. Wstępu i pobytu osobom nietrzeźwym oraz spożywania napojów alkoholowych poza punktami gastronomicznymi posiadającymi stosowne zezwolenie;
 2. Palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami;
 3. Wprowadzania zwierząt;
 4. Wwożenia materiałów wybuchowych, łatwopalnych i innych substancji niebezpiecznych dla człowieka i środowiska;
 5. Pozostawiania nieczystości (śmieci) na placu lub w pojemnikach na śmieci przez osoby nie posiadające umów najmu lub dzierżawy z Rolno – Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A. w Radomiu oraz dokonywania jakichkolwiek czynności powodujących zanieczyszczenie terenu RSRH S.A.
 6. Uprawiania gier hazardowych;
 7. Parkowania samochodów w miejscach przypisanych i opisanych dla stałych użytkowników infrastruktury RSRH S.A. i w sposób zakłócający ruch na terenie Rynku Rolnego lub w jego najbliższym sąsiedztwie, oraz w sposób zakłócający stałym użytkownikom RSRH S.A. dostawy lub załadunek towarów;
 8. Sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach, chodnikach i innych wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu, a w szczególności składowania ich w sposób tamujący ruch i tym samym utrudniający dostęp użytkowników do infrastruktury Rynku Hurtowego;
 9. Pozostawiania na terenie Rynku Hurtowego i w najbliższym otoczeniu po wyznaczonych godzinach handlu, wózków, skrzynek, innych opakowań oraz urządzeń handlowych;
 10. Pozostawiania na korytarzach hal po zakończeniu działalności towaru, wózków, palet, skrzynek oraz innych opakowań i urządzeń.
 1. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie RSRH S.A. jedynie pod opieką osób dorosłych.
 2. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do nałożenia przez Zarząd Spółki na osoby nie przestrzegające jego postanowień w szczególności zakazów wskazanych w 2 pkt. 7 opłaty regulaminowej w wysokości wynikającej z załączonej tabeli opłat (załącznik nr 2.)
 3. Cennik opłat za wjazd na teren RSRH S.A. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
 • 3

Godziny funkcjonowania i otwarcia

 1. Handel na rynku producenckim może odbywać się całodobowo, z wyłączeniem przerwy technicznej od soboty od godz. 1000 do niedzieli do godz. 1400.
 2. Hale handlowe – oraz obiekty tymczasowe, kontenery funkcjonują w godzinach ustalonych przez użytkowników.
 3. Dostawa towaru do boksów handlowych i kontenerów odbywa się w godzinach obsługi i sposób umożliwiających sprzątanie hal targowych i placu.
 4. Dostawa towaru musi być zgłoszona i udokumentowana aktualnym dowodem dostawy do kontroli wjazdu na bramie wjazdowej, w przeciwnym razie wjazd na RSRH S.A. będzie uważany za wjazd w celach handlowych i pobierana będzie opłata na zasadach ogólnych. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren RSRH S.A. ze świeżymi owocami, warzywami, jajami i innymi płodami rolnymi bez dowodów dostawy traktowane będą na zasadach ogólnych tj.: pobierana będzie opłata w/g cennika.
 5. Poza godzinami pracy RSRH S.A. na terenie nie mogą przebywać bez uiszczenia żadne pojazdy. Pozostawione poza godzinami pracy podlegają opłacie za parking niestrzeżony zgodnie z cennikiem. Opłaty pobiera i wydaje bilet obsługa placu. Powyższe nie dotyczy pojazdów z abonamentem całomiesięcznym.

 

 • 4

Ogólne zasady prowadzenia działalności na terenie RSRH S.A.

 1. Na terenie RSRH S.A. prowadzona jest działalność handlowa oraz działalność usługowa związana z dokonywanym obrotem handlowym.
 2. Towarami dopuszczonymi do obrotu na terenie RSRH S.A. są:
 3. Owoce i warzywa oraz ich przetwory;
 4. Runo leśne;
 5. Nasiona;
 6. Alkohol i używki;
 7. Nabiał i jaja;
 8. Mięso, ryby, drób i ich przetwory;
 9. Kwiaty cięte i doniczkowe;
 10. Rośliny suche, akcesoria kwiaciarskie;
 11. Materiał szkółkarski ozdobny w pojemnikach i rozsady;
 12. Artykuły chemii gospodarczej;
 13. Środki do produkcji;
 14. Środki ochrony roślin;
 15. Opakowania związane z artykułami dopuszczonymi do obrotu;
 16. Inne artykuły po uzyskaniu zgody Zarządu RSRH S.A.
 1. Obrót towarami wymienionymi w ust.2 powinien obywać się na zasadach

i warunkach ściśle określonych przepisami higieniczno-sanitarnymi, fitosanitarnymi

i po uzyskaniu innych wymaganych zezwoleń formalno- prawnych. Obowiązek uzyskania tych zezwoleń spoczywa na sprzedających.

 1. W boksach można magazynować tylko towary, które nie mają nieprzyjemnego zapachu i nie działają szkodliwie na otoczenie. Zepsute towary należy natychmiast usunąć.
 2. Działalność handlowa może być prowadzona wyłącznie w obrębie wyznaczonych powierzchni handlowych.
 3. Działalność handlowa na terenie RSRH S.A. prowadzona jest:
 1. W halach handlowych;
 2. Pod zadaszeniami i na placu do sprzedaży bezpośrednio z samochodów;
 3. W obiektach tymczasowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarząd RSRH S.A.
 1. Niedopuszczalne jest wystawianie na sprzedaż i handlowanie towarami na parkingach i drogach dojazdowych;
 2. Nieprzestrzeganie powyższych postanowień spowoduje usunięcie na koszt

i odpowiedzialność naruszającego przepisy porządkowe wniesione przez niego przedmioty.

 1. Dopuszcza się sprzedaż towarów jedynie w ilościach hurtowych. Za sprzedaż hurtową przyjmuje się sprzedaż towarów w ilości minimum jednego opakowania zbiorczego.
 2. Działalność gastronomiczna może być prowadzona tylko w wyznaczonych do tego pomieszczeniach.
 3. Na sprzedających ciąży obowiązek posiadania odpowiednich zezwoleń wymaganych przepisami prawa w szczególności sanitarnych dotyczących przedmiotu działalności w wynajmowanym pomieszczeniu.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za jakość sprzedawanego towaru.
 • 5

Sprzedający

 1. Sprzedającymi na RSRH S.A. mogą być jedynie osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej najmujące powierzchnię handlową na terenie RSRH S.A.
 2. Zasady najmu powierzchni handlowych regulują indywidualne umowy zawierane pomiędzy Spółką a Sprzedającymi.
 3. Najemca jest obowiązany do dostarczenia RSRH S.A. aktualnej listy swoich pracowników.
 4. Najemcy korzystający z pasa przejścia w celach wystawienniczych mają obowiązek ograniczyć ekspozycję towarów do powierzchni wyznaczonej liniami, w przeciwnym razie pobrana zostanie opłata według podwójnej stawki obowiązującej w boksach za każdy 1m2 Po zakończeniu handlu powierzchnia ta powinna zostać przez Najemcę całkowicie opróżniona.
 5. Najemcy boksów handlowych są zobowiązani korzystania z udostępnionych im dodatkowo powierzchni w sposób nie ograniczający swobody poruszania się

i korzystania z ogólnie dostępnych powierzchni przez wszystkich użytkowników

RSRH S.A.

 1. Najemca lokalu na terenie RSRH S.A. jest obowiązany udostępnić lokal przedstawicielom RSRH S.A. w terminie uzgodnionym w celu:
 1. Dokonywania okresowego, a w uzasadnionych przypadkach doraźnego przeglądu stanu technicznego pomieszczeń będących przedmiotem najmu;
 2. Dokonywania odczytów z zainstalowanych w lokalach liczników;
 3. Wykonywania obciążających Najemcę niezbędnych napraw, wymiany elementów wyposażenia technicznego lokalu lub innych prac obciążających Najemcę zgodnie z umową, jeżeli Najemca, mimo uprzedniego wezwania, nie dokona tego

w terminie wyznaczonym przez Zarząd  RSRH S.A.

 1. Jeżeli Najemca uniemożliwia przedstawicielowi RSRH S.A. dokonania odczytów liczników, Zarząd RSRH S.A. uprawniony jest do komisyjnego wejścia do lokalu

i  dokonania niezbędnych czynności.

 1. Jeżeli przy objęciu lokalu lub w czasie trwania stosunku najmu okaże się potrzeba napraw, które obciążają RSRH S.A. Najemca powinien go o tym zawiadomić bezzwłocznie,

w przeciwnym razie odpowiada za wynikłą stąd szkodę. Najemca jest obowiązany udostępnić lokal w celu dokonania tych napraw lub remontów.

 1. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpośrednio powstaniem znacznych szkód w mieniu lub zagrażających zdrowiu, życiu lub środowisku. Najemca jest obowiązany na żądanie Zarządu RSRH S.A. do niezwłocznego udostępnienia lokalu. Jeżeli Najemca odmawia udostępnienia lokalu lub jest nieobecny, Zarząd RSRH S.A. ma prawo do komisyjnego wejścia, w celu podjęcia natychmiastowej interwencji lub akcji ratowniczej i udostępnienia tych powierzchni odpowiednim służbom. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel RSRH S.A. oraz przedstawiciel ochrony, a w razie potrzeby funkcjonariusz policji, straży miejskiej lub pożarnej.

Z czynności tych sporządza się protokół.

 • 6

Korzystanie z powierzchni handlowych

 

 1. Sprzedaż bezpośrednio z samochodów na stanowiskach handlowych i pod zadaszeniami odbywa się na podstawie jednorazowego biletu lub abonamentu.
 2. Bilet jednorazowy dla sprzedającego towar upoważnia do pobytu na terenie Rynku przez 24 godziny od momentu wjazdu (bez prawa ponownego wjazdu).
 3. Bilet jednorazowy, o którym mowa w ust. 2 obejmuje prawo do jednorazowego wjazdu na teren Rynku.
 4. Po upływie okresu ważności biletu (24 godziny) użytkownik zobowiązany jest do wykupienia następnego biletu lub do niezwłocznego opuszczenia terenu RSRH S.A.
 5. Bilet należy nabyć w kasie wjazdowej lub u pracownika obsługi placu po okazaniu poprzedniego biletu.
 6. Bilet jednorazowy nie określa numeru stanowiska handlowego, osoby, które wykupiły bilet jednorazowy zajmują wolne stanowisko handlowe.
 7. Wykupienie abonamentu miesięcznego uprawnia do rezerwacji stanowiska handlowego.
 8. Abonament i rezerwacja obowiązują na dany miesiąc kalendarzowy i powinny być wykupione przed rozpoczęciem tego miesiąca.
 • 7

Utrzymanie czystości

 

 1. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do utrzymania czystości w miejscu handlowym

i jego okolicy oraz okolicy własnych pojazdów.

 1. Najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na wynajmowanej powierzchni

i w jej okolicy zarówno w halach jak i pod wiatami oraz na terenie handlowym.

 1. Po zakończeniu handlu użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia miejsca handlowego w stanie uporządkowanym.
 2. Najemcy wszelkich pomieszczeń na terenie RSRH S.A. zobowiązani są do niezwłocznego powiadamiania o pojawieniu się robactwa lub gryzoni w obrębie wynajmowanej powierzchni i natychmiast powinni rozpocząć ich zwalczanie we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami RSRH S.A. może zarządzić przeprowadzenie ogólnej dezynsekcji i deratyzacji.
 • 8

Ruch pojazdów i pieszych

 

 1. Na terenie RSRH S.A. ruch pieszych i pojazdów obywa się z zachowaniem przepisów Kodeksu Drogowego i stosowanie do poleceń pracowników RSRH S.A. oraz pracowników ochrony. Maksymalna dopuszczalna prędkość na terenie Spółki wynosi 10 km/godz.
 2. Parkowanie pojazdów odbywa się tylko na wydzielonych i odpowiednio oznakowanych parkingach.
 3. Pozostawienie pojazdu poza terenami wyznaczonymi do parkowania oraz bez opłaty jest zabronione bez zgody RSRH S.A. Pozostawiony pojazd zostanie odholowany przez odpowiednie służby na wyznaczone miejsca parkingowe, a jego właściciel zostanie obciążony opłatą specjalną w wysokości kosztów holowania.
 • 9

Ubezpieczenia i odpowiedzialność

 1. Najemcy własnym kosztem dokonują stosownych ubezpieczeń przed odpowiedzialnością w stosunku do osób i rzeczy (ubezpieczenia OC).
 2. RSRH S.A. nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże lub uszkodzenia pojazdów oraz towarów oraz szkody wynikłe ze zdarzeń losowych i awarii (w tym awarii prądu

i urządzeń chłodniczych) i klimatyzacyjnych nie zawinionych przez RSRH S.A. 

 

10

Prawo kontroli, nadzór, egzekucja

 

 1. Pracownicy RSRH S.A. oraz pracownicy ochrony mają prawo do kontroli pojazdów wjeżdżających na teren RSRH A. oraz z niego wyjeżdzających.
 2. Zarząd RSRH S.A. jest upoważniony do wydawania dodatkowych regulaminów, zarządzeń i instrukcji, w tym zwłaszcza dotyczących bhp i p.poż.
 3. Łamanie zasad niniejszego regulaminu upoważnia Zarząd Spółki „do  usunięcia, okresowego lub trwałego, z działalności na terenie Spółki podmiot łamiącego regulamin.
 4. Przy odmowie wykonania czynności, jakie wynikają z niniejszego regulaminu Zarząd RSRH S.A., może zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej i obciążyć zainteresowanego
 5. Teren RSRH S.A. jest monitorowany. Monitoring wykorzystywany jest do bieżącej kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu.
 6. Ze względu na publiczny charakter działania RSRH S.A. administracja zastrzega sobie prawo zwrócenia się do służb miejskich i Policji o pomoc.
 7. Regulamin niniejszy obowiązuje od 01.02.2018 roku.