fbpx

OGŁOSZENIA

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2, § 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna w Radomiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” Spółka Akcyjna na dzień 29 kwietnia 2022 r. godz. 1100.  Miejsce obrad: siedziba Spółki Radom, ul. Lubelska 65.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór komisji skrutacyjnej.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie: określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, przy podejmowaniu uchwały w sprawie rozwiązania spółki.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie: nabycia składników aktywów trwałych związanych z realizacją inwestycji „budowa hali handlowo – magazynowo – garażowej” zlokalizowanej na terenie Spółki.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

Osoby reprezentujące osoby prawne winny posiadać wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa ze stosowną opłatą sądową. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 10 dni roboczych przed Zgromadzeniem.

Zarząd

Translate »