fbpx

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ – TEKST JEDNOLITY

I. Postanowienia ogólne. ——————————————————————-
§ 1
1. Spółka działa pod firmą: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna. ——–
2. Spółka może używać skrótu firmy: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ———-

§ 2
1. Siedzibą Spółki jest: Radom. ————————————————————————-
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. —————————————————-

§ 3
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ——————————————————

§ 4
Spółka „Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. powstała w wyniku przekształcenia jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa „Radomska Giełda Rolna” Sp. z o.o. ———————-

§ 5
Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. 1996 Nr 118, poz. 561, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 981) oraz postanowienia niniejszego Statutu. ————–
II. Przedmiot działalności. —————————————————————–

§ 6
Przedmiotem działalności Spółki jest: ——————————————————————-
1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
2) Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt – PKD 46.2,—————————–
3) Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.3,——————
4) Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego – PKD 46.4,———————————–
5) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,—————————————–
6) Magazynowanie i przechowywanie towarów – PKD 52.1.—————————————-

III. Kapitały. ———————————————————————————
§ 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.457.450,00 (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych.——————————————————-

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 189.149 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każda, emitowanych w seriach A, B, C, D, E.——————————————————-

3. Kapitał zakładowy został pokryty w następujący sposób : —————————————-

a) wszystkie akcje serii A, C, D oraz 9.000 (dziewięć tysięcy) akcji serii B o łącznej wartości 6.530.000,00 (sześć milionów pięćset trzydzieści tysięcy) złotych zostały pokryte gotówką, ——————————————————————————-
b) 14.000 (czternaście tysięcy) akcji serii B o wartości 700.000,00 (siedemset tysięcy) złotych zostały pokryte aportem w postaci:—————————————-

– nieruchomości zabudowanej o powierzchni 6 (sześć) arów 02 (dwa) metry kwadratowe, położonej w Radomiu przy ulicy Zbrowskiego Nr 39, oznaczonej jako działka numer 5, objętej księgą wieczystą Kw.Nr 10.569, wolną od długów i ciężarów, ——————–
– nieruchomości zabudowanej o powierzchni 3 (trzy) hektary 89 (osiemdziesiąt dziewięć) arów 64 (sześćdziesiąt cztery) metry kwadratowe, położonej w Radomiu przy ulicy Wrocławskiej, składającej się z działek nr: 180/1, 180/2, 180/4, 180/5 i 180/6, objętej księgą wieczystą Kw.Nr 15.212 , wolnej od hipotek, ale obciążonej służebnością gruntową polegającą na prawie korzystania i udostępnieniu prac remontowo – konserwacyjnych sieci uzbrojenia podziemnego i stacji transformatorowej na rzecz każdoczesnego wieczystego użytkownika działki nr 180/3 objętej księgą wieczystą Kw.Nr 72.430, ————————————————————————————–
– nieruchomości zabudowanej o powierzchni 1 (jeden) hektar 94 (dziewięćdziesiąt cztery) ary 41 (czterdzieści jeden) metrów kwadratowych, położonej w Radomiu przy ulicy Lubelskiej Nr 65 składającej się z działek nr: 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, objętej księgą wieczystą Kw.Nr 14.201 wolnej od hipoteki , ale obciążonej służebnością gruntową przejazdu i przechodu od ulicy Lubelskiej na rzecz każdoczesnego właściciela działek oznaczonych numerami: 7/12 i 7/14, łączna wartość nieruchomości wynosi 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. —————————————–
Nadwyżkę wartości wyżej opisanych nieruchomości ponad łączną wartość akcji —–objętych przez Skarb Państwa, wynoszącą 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, —Wojewoda Radomski przeznacza: —————————————————————
kwotę 34.850,18 (trzydzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt i 18/100) złotych, na pokrycie strat z 1994 roku, a kwotę 15.149,82 (piętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć i 82/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki Akcyjnej. ————————–
c) 44.549 (czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) akcji serii E o wartości 2.227.450,00 (dwa miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych pokryte zostały majątkiem Spółki Kielecka Giełda Rolna S.A. w Kielcach, przejętym w wyniku podjęcia uchwały o połączeniu obydwu spółek. ——

§ 8
1. Seria A składa się z 115.400 (sto piętnaście tysięcy czterysta) akcji o numerach————
od 1 (jeden) do 115.400 (sto piętnaście tysięcy czterysta). ————————————–

Seria B składa się z 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące) akcji o numerach
od 1 (jeden) do 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące). ————————————————
Seria C składa się z 2.900 (dwa tysiące dziewięćset) akcji o numerach od 1 (jeden) do 2.900 (dwa tysiące dziewięćset). ————————————————–
Seria D składa się z 3.300 (trzy tysiące trzysta) akcji o numerach od 1 (jeden) do 3.300 (trzy tysiące trzysta). ——————————————————
Seria E składa się z 44.549 (czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć) ——akcji o numerach od 1 (jeden) do 44.549 (czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć). ————————————————————————————————-
2. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku likwidacji Spółki mają one pierwszeństwo pokrycia w wysokości wynikającej z bilansu, lecz nie mniej niż ich cena emisyjna. ————————————————————————————————-

§ 9
1. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji objętych przez Skarb Państwa zostają złożone do depozytu podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. ————————————————————————————————

2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. ——————————————-
§ 10
Akcje imienne należące do Skarbu Państwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. ———————————————————————————————–

§ 11
1. Akcje Spółki mogą być umarzane. —————————————————————–
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.————————————————–
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.——————————
4. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359 w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.—————————————————————————

§ 12
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. —————————————————————————————————–
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. —————————————————————————-

§ 13
Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. ———————————

§ 14
Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. —————————–
§ 15
Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. ——————————————————-

IV. Prawa i obowiązki akcjonariusza. —————————————————-

§ 16
1) Akcje Spółki są zbywalne.—————————————————————————-
2) Zbycie akcji należących do Skarbu Państwa wymaga zgody Rady Ministrów z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016r. poz. 2259). ————————————————
3) Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wniesienia akcji należących do Skarbu Państwa do spółki, której akcjonariuszami są wyłącznie Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne, w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.——————–
4) Zbycie akcji z naruszeniem postanowień powyższych jest nieważne.————————–

§ 17
1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Prezesa Rady Ministrów albo członka Rady Ministrów, pełnomocnika Rządu lub państwową osobę prawną wykonującemu prawa z akcji na mocy rozporządzenia o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016r. poz. 2259), przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.—-
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: ——
1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, —————-
2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, ———————————————————————————–
3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, ——————————————-
4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. ————————————————

V. Organy Spółki. —————————————————————————-
A. Przepisy ogólne. ————————————————————————–

§ 18
Organami Spółki są: —————————————————————————————
1) Zarząd, ————————————————————————————————–
2) Rada Nadzorcza, ————————————————————————————–
3) Walne Zgromadzenie. ——————————————————————————–

§ 19
1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ———————————————————————————————

B. Zarząd. ————————————————————————————
§ 20
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.—————————————————————————-
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.——————————————————

§ 21
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.——————————–
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.————————————————————————-
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.————————————————-
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.————————————————————–
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tj. z dnia 9 lutego 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 459).——————————–
§ 22
1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. —————————————————————————————————
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności: —————————————————–
1) ustalenie regulaminu Zarządu, —————————————————————–
2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,—————————-
3) tworzenie i likwidacja oddziałów,—————————————————————-
4) powołanie prokurenta,—————————————————————————–
5) zaciąganie kredytów i pożyczek,——————————————————————
6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, —————————————————————————————-
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
8) nabywanie oraz rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 45.000,00 zł (słowni: czterdzieści pięć tysięcy złotych) z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Statutu,
9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia. —————————————————————————————–
§ 23
1) Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.—————————————
2) Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.——————————————————-
3) Zarząd przekłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, po uprzednim zaopiniowaniu sprawozdania przez Radę Nadzorczą.———————————————————————————————-

§ 24
1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 2 (dwóch) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.————————————————————————————
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.———-
3. Członkiem organu zarządzającego spółki:———————————————————-
1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:———————————
a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;——————————-
b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenie usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;—————————————————————————————————————–
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;——————————————————————————————–
d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. ———————————————-
2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:———-
a) pełni funkcję społecznego współpracownika alb jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub w biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;—————————————————————
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz lub uprawnionego do zaciągania zobowiązań;————————————
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;——–
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;———————————————————
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.————————————————————————————————
§ 25
1. Cały Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem ust. 2.—————————————-
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.—————————————————————
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Prezesa Rady Ministrów lub podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.———————-
§ 26
Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem –ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1202) o zasadach kształtowania——– wynagrodzeń osób kierujących —-niektórymi spółkami.———————————————
§ 27
1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) jest Spółka.————————————-
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 37 ust. 1. —————————————–

C. Rada Nadzorcza. ————————————————————————-
§ 28
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.————————————————————————————————-

§ 29
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:———————————————————–
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,———————————————–
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,———————–
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,———————————————————————–
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,—-
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,————————————-
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,————————————
7) opiniowanie sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 23 ust. 3,———————-
8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,—————————————
9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,—
10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 55 ust. 2,——————————————————–
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,———————————————————–
12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.——————–
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:——————–
1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,1%, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1%, a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:—————————————————————
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:—————————————-
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,——————————————————————————
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,——————————————————————————————-
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:————————————————————————–
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,——————————————————————————
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 2,—————————————————————-
2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 0,1%, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 3,————————————————————————————–
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych,———————-
4) wystawianie weksli,——————————————————————————–
5) Zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku w wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;—————————————————
6) Zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.—————————————————————————————-
7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,———————
8) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 7,—————————————————————————————
9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.————————————————————————————–
10) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:————————-
a) 2 000 000 złotych lub————————————————————————
b) wartość 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;———————————————————————————–
11) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:——————————————
a) 2 000 000 złotych lub————————————————————————-
b) 0,2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;———————————————————————————–

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:—————————-
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 47 ust. 2 pkt 2, ———————————————————————————————
2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 47 ust. 2 pkt 2, ——————————————————————-
3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25 ust. 2,———————————————————————-
4) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,—————————————————————————-
5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 i 3,—————
6) (usunięty)——————————————————————————————
7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,——————————-
8) (usunięty)——————————————————————————————
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia.——————————————————————
§ 30
1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.———–
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.—————————————————————————–

§ 31
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 pkt 5.—————-
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3. ——
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 38 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 26.——
§ 32
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.———————————————————————————
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.—————————————————————————————————–
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016r. poz. 2259).—————————————————————————————————
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Prezesa Rady Ministrów lub podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.———————-

§ 33
1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.———————————-
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.———————————————————-
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.——————————————————————————-
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.——————————————————————————-

§ 34
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.————————-
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.—————————————-
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.——————————————————–
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.——————————————————————————–
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.—————————————————-

§ 35
1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.———————————
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. ————————-
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.—————–

§ 36
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 35 ust. 1. i 2.—–
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ———————————–
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust 4 nie stosuje się. ——————————————————————————————————–
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. —————————————————————————————-
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. ——————————————————-

§ 37
(usunięty)—————————————————————————————————-

§ 38
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.——————
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. ——————————-
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.——————————————————————————
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.——————————————————————————————–

D. Walne Zgromadzenie. ——————————————————————–

§ 39
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.—————————–
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. —————————————————–

§ 40
Walne Zgromadzenia odbywają się w Radomiu.—————————————————–

§ 41
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.————————————————————————-
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. —-
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. ——
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.——————————————-

§ 42
Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. ——–

§ 43
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.———————————————————–
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut Spółki stanowią inaczej.——————————–
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.———————-
4. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.——————————————

§ 44
Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.—————————————–

§ 45
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.———————–

§ 46
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.—————————————————–

§ 47
1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:———————————
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ————————————————-
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,———–
3) podział zysku lub pokrycie straty, ————————————————————–
4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.—————–
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ——————————————————-
1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,——————————————-
2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 1 i 2,—————————————————————
3) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.—
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,————————————
2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:—————————————————————————————-
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:————————————
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, ———————————————————
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,—————————————————————————————
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:————————————————-
– rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,————————————————————————-
– cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;—————————————————————————————
3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:—————————————————-
a) 100 000 000 złotych lub ————————————————————————-
b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ——————————————————————————————
4) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:—————————-
a) 100 000 000 złotych lub ————————————————————————-
b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;——————————————————————————————
5) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:——————————————–
a) 100 000 000 złotych lub ————————————————————————-
b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;——————————————————————————————
6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;—————————————————————————-
7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;————————————
8) emisja obligacji każdego rodzaju;——————————————————————
9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;—————————————————
10) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;————–
11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;—————————————
12) użycie kapitału zapasowego;———————————————————————-
13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.————————————————-
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:———————————————
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,———————————————–
2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,———————————————————–
3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,———————————–
4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,—————————————————————–
5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:———————————————————
1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:———————————————————————————————-
a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,————–
b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,——————————–
c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,—————————————————————-
2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:—
a) zawiązania przez spółkę innej spółki,——————————————————-
b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,———————-
c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,—————-
d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,——————————-
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,————————–
f) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:—————————————-
i. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:———
 rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,———————————————-
 cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,———————————————————————
ii. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:——
 rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,————————————————
 cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;—————————————————————————
g) nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:————————————- 100 000 000 złotych lub——————————————————————
– wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;———————————————————————————–
h) objęcia albo nabycia akcji innej spółki o wartości przekraczającej:———————-
 100 000 000 złotych lub—————————————————————–
 wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;——————————————————————
i) zbycia akcji innej spółki o wartości przekraczającej:——————————————
 100 000 000 złotych lub——————————————————————
 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.————————————————————————————-
j) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,————————————————————————-
k) emisji obligacji każdego rodzaju,—————————————————————-
l) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,———————————————
m) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,——————————-
n) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,————————————
o) użycia kapitału zapasowego,——————————————————————-
p) umorzenia udziałów lub akcji,—————————————————————–
q) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.——————————-

§ 48
1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 47, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 47 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.———————————-
2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje przy wnioskach Zarządu w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.———————————————————————————————-

§ 49
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.——————————————————————————————

VI. Gospodarka Spółki. ———————————————————————

§ 50
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.——————————————————

§ 51
Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255).————————————————-

§ 52
1. Spółka tworzy następujące kapitały:——————————————————————-
1) kapitał zakładowy,———————————————————————————-
2) kapitał zapasowy.———————————————————————————–
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, kapitały rezerwowe, inne kapitały oraz fundusze celowe, w szczególności kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.————————————–

§ 53
Zarząd jest obowiązany:————————————————————————————
1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,———————————
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,—————————-
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,————————————————————————–
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 54
1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.——–
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.——————————————————–
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:—————————————-
1) dywidendę dla akcjonariuszy, ——————————————————————–
2) pozostałe kapitały i fundusze,———————————————————————
3) inne cele. ——————————————————————————————–
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.———————————————————————————————
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.————–
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.—

§ 54a
1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł, po przeprowadzeniu przetargu.————————————————————————
2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółka przeprowadza na następujących warunkach:—–
1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podmiotu uprawnionego, na stronie internetowej Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,———————————
2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu,———————————————————————————————
3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:———————————————-
a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,——————————————-
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,———————————————————————————————-
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,———————————————————————————————–
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwa osób, o których mowa w lit. a-c,——————-
e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.————————————————————————————————-
4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,————————————
5) przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto, ——————————-
6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:————————————————————————————
a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,——————
b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,————————————-
7) przetarg przeprowadza się w formach:———————————————————-
a) przetargu ustnego,———————————————————————————
b) przetargu pisemnego.——————————————————————————
8) regulamin ustalający szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Zarząd,————
9) Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.—————————————————————————————
10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najniższą cenę.———————————
3. Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:———————————————————————————————-
1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia 2) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia
3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, za cenę oraz na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

VII. Postanowienia publikacyjne. ———————————————————
§ 55
1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 29 ust. 1 pkt 9. ———————————————————————
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także w ciągu piętnastu dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. ———————————————————————-

VIII. Postanowienia końcowe. ————————————————————
§ 56
1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.——————-
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.————————————————————————————————–
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2.——————————————–

Translate »