KLAUZULA INFORMUJĄCA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i swobodnym przepływem danych osobowych, a także uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO) RSRH S.A. informuje co następuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, przy ul. Lubelskiej 65,  26-600 Radom, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025769, posługujący się numerem NIP: 796-00-20-548, REGON: 670688032. Kontakt pod numerem (48) 36 521 95 lub za pośrednictwem adresu e-mail: rsrh.radom@interia.pl.

Organem nadzorczym, do którego należy kierować wszelkie uwagi na temat złamania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest Prezes Zarządu Spółki RSRH S.A. – Pan Sebastian Paszkiel.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie umów zawartych pomiędzy Państwem a Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowych S.A., w celu realizacji warunków współpracy, a także za pośrednictwem monitoringu przy każdorazowym wejściu na teren rynku, oznaczony jako „teren monitorowany”, w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa, ochrony mienia oraz kontroli wydarzeń na terenie Spółki.

RSRH S.A. przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer PESEL, NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, numery rejestracyjne pojazdów oraz dane z monitoringu wizyjnego.

Okres przechowywania danych osobowych obejmuje czas, przez który jest wykonywana umowa, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego. Zapis z monitoringu przechowywany jest do miesiąca czasu.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urzędowi Skarbowemu, a także podmiotom świadczącym usługi na rzecz Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A., tj. kancelariom prawnym, notarialnym, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, serwisowe, w zakresie konserwacji centrali oraz ochrony fizycznej.

Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, wyłącznie w sytuacji w której Państwa zdaniem nie ma żadnych podstaw do tego, aby Spółka je przetwarzała;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. do ich wyłącznego przechowywania lub wykonywania uzgodnionych przez obie strony działań, w przypadkach gdy kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, są one przetwarzane niezgodnie z prawem, lub ich przetwarzanie nie jest już wymagane;
  5. prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania Państwa danych w sposób niezgodny z prawem (należy uzasadnić);
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem (należy uzasadnić);
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (należy uzasadnić);

Podanie danych osobowych jest warunkiem podjęcia współpracy.