Szanowni Państwo

Akcjonariusze

Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego

Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  na dzień 27 listopada 2023 r., na godz. 11.00.

Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Zmiany w Statucie Spółki.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
  Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 10 dni roboczych przed Zgromadzeniem. Zarząd Czytaj: Zawiadomienie o NWZ Spółki RSRH S.A. w Radomiu dn. 27.11.2023r.-1 ___________________________________________________________________________  

Szanowni Państwo

Akcjonariusze Spółki

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1 i art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca 2023r., na godz. 11:00.

Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.

  Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 12. Zmiany w Statucie Spółki.
 13. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2022.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
  Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 15 dni roboczych przed Zgromadzeniem.   Zarząd Czytaj: Zawiadomienie o ZWZ RSRH S.A. Radom dnia 12.06.2023 r. ___________________________________________________________________________  

Szanowni Państwo

Akcjonariusze Spółki

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Radomiu

    Dotyczy:  zobowiązania Zarządu Spółki do przekazywania kwartalnego sprawozdania z realizacji inwestycji „budowa hali handlowo -magazynowo -garażowej” zlokalizowanej na terenie Spółki CZĘŚĆ IV. Realizując obowiązek wynikający z Uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 2: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd do kwartalnego składania Akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej do końca miesiąca po zakończeniu kwartału” poniżej wskazuję stopień zaawansowania inwestycji. W dniu 18.05.2022 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego na budowę hali handlowo -magazynowo -garażowej z terminem składania ofert do dnia 06.06.2022 roku do godz. 12:00. W dniu 07.06.2022 roku podczas posiedzenia Komisji do przygotowania i przeprowadzenia w trybie postępowania ofertowego, powołanej Zarządzeniem Nr 01/05/2022 Prezesa Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu z dnia 11.04.2022 roku, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Dnia 20.06.2022 roku Spółka zawarła umowę z wyłonionym Wykonawcą. W poniższej tabeli przedstawiam procentowe zaawansowanie robót według stanu na 31.03.2023 r.  
Lp. Rodzaje robót wg zakresu umownego Wartość netto w zł Wartość narastająco od początku budowy netto w zł Narastająco po końcowym  etapie Zakres procentowy narastająco
netto %
1 Roboty rozbiórkowe 43 615,76 43 615,76 100% 43 615,76 100%
2 Roboty ziemne i fundamenty 175 530,37 175 530,37 100% 175 530,37 100%
3 Ściany i ścianki 212 938,16 212 938,16 100% 212 938,16 100%
4 Elementy żelbetonowe 79 503,49 79 503,49 100% 79 503,49 100%
5 Stropodach i stropy nad zapleczem 413 526,65 413 526,65 100% 413 526,65 100%
6 Stolarka 112 865,88 112 865,88 100% 112 865,88 100%
7 Tynki i okładziny ścian 56 536,68 56 536,68 100% 56 536,68 100%
8 Malowanie 75 841,55 75 841,55 100% 75 841,55 100%
9 Kanał 39 229,63 39 229,63 100% 39 229,63 100%
10 Posadzki 140 021,52 140 021,52 100% 140 021,52 100%
11 Elewacja 207 758,81 207 758,81 100% 207 758,81 100%
12 Roboty ziemne 42 631,50 42 631,50 100% 42 631,50 100%
13 Kanalizacja sanitarna – przykanalik 44 728,85 44 728,85 100% 44 728,85 100%
14 Kanalizacja wewnątrz budynku 36 678,54 36 678,54 100% 36 678,54 100%
15 Hydranty zewnętrzne 14 224,72 14 224,72 100% 14 224,72 100%
16 Instalacja wodociągowa w budynku 33 361,44 33 361,44 100% 33 361,44 100%
17 Wentylacja 14 006,45 14 006,45 100% 14 006,45 100%
18 Elektryka 153 000,00 153 000,00 100% 153 000,00 100%
19 Roboty ujemne – zaniechane -78 139,58
20 Roboty dodatkowe 69 377,63 69 377,63 100% 69 377,63 100%
Razem 1 887 238,05 1 887 238,05 1 887 238,05
Zaawansowanie procentowe 100%
  Zgodnie z Uchwałą nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29.04.2022 roku § 1 na realizację zadania Spółka otrzymała kwotę nie większą niż 2 000 000,00 zł netto. W dniu 25.01.2023 roku zostały zakończone wszelkie roboty budowlane. Dnia 03.02.2023 roku Spółka Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedziba w Radomiu otrzymała od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radomiu Zaświadczenie nr 15/23 dotyczące akceptacji zakończenia budowy i pozwolenia na użytkowanie budynku. Nowo wybudowany obiekt od dnia 01.04.2023 roku w całości został wynajęty nowemu najemcy. Sprawozdanie z realizacji inwestycji budowy hali handlowo – magazynowo – garażowej, zlokalizowanej na terenie Spółki RSRH S.A.     CZĘŚĆ III. Realizując obowiązek wynikający z Uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 2: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd do kwartalnego składania akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej do końca miesiąca po zakończeniu kwartału” poniżej wskazuję stopień zaawansowania inwestycji. W dniu 18.05.2022 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego na budowę hali handlowo -magazynowo -garażowej z terminem składania ofert do dnia 06.06.2022 roku do godz. 12:00. W dniu 07.06.2022 roku podczas posiedzenia Komisji do przygotowania i przeprowadzenia w trybie postępowania ofertowego, powołanej Zarządzeniem Nr 01/05/2022 Prezesa Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu z dnia 11.04.2022 roku, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Dnia 20.06.2022 roku Spółka zawarta umowę z wyłonionym wykonawcą. W poniższej tabeli przedstawiam procentowe zaawansowanie robót.  
Lp. Rodzaje robót wg zakresu umownego Wartość netto w zł Wartość narastająco od początku budowy netto w zł Narastająco po III etapie Zakres procentowy narastająco
netto %
1 Roboty rozbiórkowe 43 615,76 43 615,76 100% 43 615,76 100%
2 Roboty ziemne i fundamenty 175 530,37 175 530,37 100% 175 530,37 100%
3 Ściany i ścianki 212 938,16 212 938,16 100% 212 938,16 100%
4 Elementy żelbetonowe 79 503,49 79 503,49 100% 79 503,49 100%
5 Stropodach i stropy nad zapleczem 413 526,65 413 526,65 100% 413 526,65 100%
6 Stolarka 112 865,88 112 865,88 100% 112 865,88 100%
7 Tynki i okładziny ścian 56 536,68 56 536,68 100% 56 536,68 100%
8 Malowanie 75 841,55 41 521,82 55% 41 521,82 55%
9 Kanał 39 229,63 0,00 0% 0,00 0%
10 Posadzki 140 021,52 0,00 0% 0,00 0%
11 Elewacja 207 758,81 186 982,93 90% 186 982,93 90%
12 Roboty ziemne 42 631,50 0,00 0% 0,00 0%
13 Kanalizacja sanitarna – przykanalik 44 728,85 44 728,85 100% 44 728,85 100%
14 Kanalizacja wewnątrz budynku 36 678,54 29 342,84 80% 29 342,84 80%
15 Hydranty zewnętrzne 14 224,72 14 224,72 100% 14 224,72 100%
16 Instalacja wodociągowa w budynku 33 361,44 6 672,29 20% 6 672,29 20%
17 Wentylacja 14 006,45 0,00 0% 0,00 0%
18 Elektryka 153 000,00 91 800,00 60% 91 800,00 60%
19 Roboty ujemne – zaniechane -78 139,58
20 Roboty dodatkowe 69 377,63
Razem 1 887 238,05 1 509 790,44 1 509 790,44
Zaawansowanie procentowe 80%
Zgodnie z Uchwałą nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 1 na realizację zadania Spółka otrzymała kwotę nie większą niż 2 000 000,00 zł netto. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wraz z Uchwałami Rady Nadzorczej i Zarządu RSRH S.A.       CZĘŚĆ II. Realizując obowiązek wynikający z Uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 2: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd do kwartalnego składania akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej do końca miesiąca po zakończeniu kwartału” poniżej wskazuję stopień zaawansowania inwestycji. W dniu 18.05.2022 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego na budowę hali handlowo -magazynowo -garażowej z terminem składania ofert do dnia 06.06.2022 roku do godz. 12:00. W dniu 07.06.2022 roku podczas posiedzenia Komisji do przygotowania i przeprowadzenia w trybie postępowania ofertowego, powołanej Zarządzeniem Nr 01/05/2022 Prezesa Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu z dnia 11.04.2022 roku, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Dnia 20.06.2022 roku Spółka zawarta umowę z wyłonionym wykonawcą. W poniższej tabeli przedstawiam procentowe zaawansowanie robót.  
Lp. Rodzaje robót wg zakresu umownego Wartość netto w zł Wartość narastająco od początku budowy netto w zł Narastająco po II etapie Zakres procentowy narastająco
netto %
1 Roboty rozbiórkowe 43 615,76 43 615,76 100% 43 615,76 100%
2 Roboty ziemne i fundamenty 175 530,37 175 530,37 100% 175 530,37 100%
3 Ściany i ścianki 212 938,16 212 938,16 100% 42587,63 20%
4 Elementy żelbetonowe 79 503,49 79 503,49 100% 7 950,35 10%
5 Stropodach i stropy nad zapleczem 413 526,65 248 115,99 60% 248 115,99 60%
6 Stolarka 112 865,88 0,00 0% 0,00 0%
7 Tynki i okładziny ścian 56 536,68 0,00 0% 0,00 0%
8 Malowanie 75 841,55 22 752,47 30% 22 752,47 30%
9 Kanał 39 229,63 0,00 0% 0,00 0%
10 Posadzki 140 021,52 0,00 0% 0,00 0%
11 Elewacja 207 758,81 0,00 0% 0,00 0%
12 Roboty ziemne 42 631,50 0,00 0% 0,00 0%
13 Kanalizacja sanitarna – przykanalik 44 728,85 44 728,85 100% 44 728,85 100%
14 Kanalizacja wewnątrz budynku 36 678,54 22 007,13 60% 7 335,71 20%
15 Hydranty zewnętrzne 14 224,72 0,00 0% 0,00 0%
16 Instalacja wodociągowa w budynku 33 361,44 6 672,29 20% 6 672,29 20%
17 Wentylacja 14 006,45 0,00 0% 0,00 0%
18 Elektryka 153 000,00 7 650,00 5% 7 650,00 5%
Razem 1 896 000,00 863 514,51 598 989,07
Zaawansowanie procentowe 45,54% 19,70%
  Zgodnie z Uchwałą nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 1 na realizację zadania Spółka otrzymała kwotę nie większą niż 2 000 000,00 zł netto. Sprawozdanie z realizacji inwestycji wraz z Uchwałą w sprawie przedłożenia do Rady Nadzorczej RSRH S.A. celem zaopiniowania       CZĘŚĆ I. Realizując obowiązek wynikający z Uchwały nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 2: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierza realizację uchwały Zarządowi Spółki, bieżący nadzór nad jej wykonaniem – Radzie Nadzorczej oraz zobowiązuje Zarząd do kwartalnego składania akcjonariuszom sprawozdania z wykonania uchwały wraz z opinią Rady Nadzorczej do końca miesiąca po zakończeniu kwartału” poniżej wskazuję stopień zaawansowania inwestycji. W dniu 18.05.2022 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki zamieszczono ogłoszenie o wszczęciu postępowania ofertowego na budowę hali handlowo -magazynowo -garażowej z terminem składania ofert do dnia 06.06.2022 roku do godz. 12:00. W dniu 07.06.2022 roku podczas posiedzenia Komisji do przygotowania i przeprowadzenia w trybie postępowania ofertowego, powołanej Zarządzeniem Nr 01/05/2022 Prezesa Zarządu Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu z dnia 11.04.2022 roku, została wyłoniona najkorzystniejsza oferta. Dnia 20.06.2022 roku Spółka zawarta umowę z wyłonionym wykonawcą. W poniższej tabeli przedstawiam procentowe zaawansowanie robót.
Lp.

Rodzaje robót wg zakresu umownego

Wartość netto w zł Wartość narastająco od początku budowy netto w zł Etap I Zakres procentowy
netto %
1 Roboty rozbiórkowe 43 615,76 43 615,76 100% 43 615,76 100%
2 Roboty ziemne i fundamenty 175 530,37 175 530,37 100% 175 530,37 100%
3 Ściany i ścianki 212 938,16 0,00 0% 0,00 0%
4 Elementy żelbetonowe 79 503,49 7 950,35 10% 7 950,35 10%
5 Stropodach i stropy nad zapleczem 413 526,65 0,00 0% 0,00 0%
6 Stolarka 112 865,88 0,00 0% 0,00 0%
7 Tynki i okładziny ścian 56 536,68 0,00 0% 0,00 0%
8 Malowanie 75 841,55 0,00 0% 0,00 0%
9 Kanał 39 229,63 0,00 0% 0,00 0%
10 Posadzki 140 021,52 0,00 0% 0,00 0%
11 Elewacja 207 758,81 0,00 0% 0,00 0%
12 Roboty ziemne 42 631,50 0,00 0% 0,00 0%
13 Kanalizacja sanitarna – przykanalik 44 728,85 0,00 0% 0,00 0%
14 Kanalizacja wewnątrz budynku 36 678,54 7 335,71 20% 20%
15 Hydranty zewnętrzne 14 224,72 0,00 0% 0,00 0%
16 Instalacja wodociągowa w budynku 33 361,44 6 672,29 20% 20%
17 Wentylacja 14 006,45 0,00 0% 0,00 0%
18 Elektryka 153 000,00 7 650,00 5% 7 650,00 5%
Razem 1 896 000,00 248 754,48 248 754,48
Zaawansowanie procentowe 13% 13%
Zgodnie z Uchwałą nr 5/04/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu z dnia 29 kwietnia 2022 roku § 1 na realizację zadania Spółka otrzymała kwotę nie większą niż 2 000 000,00 zł netto.   _____________________________________________________________________________     ZAWIADOMIENIE   Zarząd Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1-2, art. 399 § 1 i art. 402 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2022 r., na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w budynku administracyjnym Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Lubelska 65 Radom.   Porządek obrad:
 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 12. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 13. Przedstawienie Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych i skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za rok obrotowy 2021.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
  Osoby reprezentujące akcjonariuszy powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa oraz inne niezbędne dokumenty w celu wykazania prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa. Materiały związane ze Zgromadzeniem wyłożone będą w sekretariacie Spółki przez 15 dni roboczych przed Zgromadzeniem.   Zarząd