OGŁOSZENIA

ZAPRASZAMY NA TARGI STAROCI 08 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU (NIEDZIELA)

TEREN GIEŁDY ROLNEJ, UL. LUBELSKA 65, 26-600 RADOM!

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM 660 813 954!

__________________________________________________________________

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROLNO-SPOŻYWCZEGO RYNKU HURTOWEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W RADOMIU ZA LATA OBROTOWE 01.01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024

Radom, dn. 02.10.2023 r.

  Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

 Lubelska 65

26 – 600  Radom

 

 Rada Nadzorcza Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu, w dniu 30 września 2023 r. dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 01.01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024.

Wybrana firma audytorska to: Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

__________________________________________________________________

 

Radom, dnia 21.08.2023 r.

OGŁOSZENIE!!!!

Rada Nadzorcza

Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.

z siedzibą w Radomiu

 

 zaprasza firmy audytorskie do składania ofert

na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki

za lata obrotowe 01.01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024

oraz sporządzenie sprawozdań z ich badania

 

 1. Rada Nadzorcza postanawia przeprowadzić procedurę wyboru i współpracy z firmą audytorską
  w celu zawarcia umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 01.01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024, z możliwością przedłużenia umowy na okres kolejnych dwóch lat obrotowych Spółki (dalej: Procedura Wyboru).
 2. Przedmiotem Zamówienia jest zawarcie umowy (dalej: Umowa) na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Radomiu S.A. (dalej: Spółka) za lata obrotowe 01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z tych badań.
 3. Zainteresowane firmy audytorskie proszone są o złożenie lub przesłanie pisemnych ofert
  (dalej: Oferta) w terminie do dnia 11 września 2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”. Miejsce składania Ofert: siedziba Spółki – Lubelska 65, 26-600 Radom.
 4. Wymagany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz złożenia sprawozdania z tego badania upływać będzie w dniu 12 kwietnia następującego bezpośrednio po roku obrotowym, którego badanie dotyczy.
 5. Ewentualne przedłużenie umowy na okres kolejnych dwóch lat obrotowych Spółki uzależnione będzie od treści złożonych ofert oraz decyzji Spółki, podjętej po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia.
 6. Przedłużenie Umowy na okres kolejnych dwóch lat obrotowych Spółki może nastąpić pod warunkiem wyrażenia woli kontynuacji Umowy przez Spółkę (złożenie oświadczenia woli
  o skorzystaniu z przedłużenia umowy). W przypadku nie skorzystania z przedłużenia Umowy, firmie audytorskiej wykonującej usługę nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Wykonawca usługi może odmówić przedłużenia umowy w przypadku, gdy będzie to sprzeczne
  z obowiązującymi w tym okresie przepisami prawa. Realizacja badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 01.01.2025-31.12.2025 i 01.01.2026-31.12.2026 będzie się odbywała na takich samych warunkach, jak zamówienie podstawowe (badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 01.01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024).
 7. Wybrana firma audytorska zawierając ze Spółką Umowę, zobowiąże się do zachowania następujących warunków współpracy:
 • zapewnienie obecności kluczowego biegłego rewidenta na posiedzeniach Rady Nadzorczej, po przedłożeniu sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki, w czasie których rozpatrywane będą sprawozdania finansowe za badane okresy, o których terminie powiadomiona będzie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 • zapewnienie obecności kluczowego biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania finansowe Spółki, o którego terminie powiadomiona będzie
  z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – w celu złożenia stosownych wyjaśnień
  i informacji;
 • przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Spółki (Zarządu) informacji o problemach ujawnionych w trakcie badania sprawozdań finansowych Spółki.

8. Oferta powinna zawierać:

1). informacje o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności, wpisie na listę firm audytorskich (art. 57 ust 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym) oraz o liczbie zatrudnionych na umowie o pracę biegłych rewidentów;

2). informacje o proponowanym składzie zespołu audytowego dedykowanego do badania Spółki;

3). aktualny odpis z rejestru firm audytorskich, do którego wpisany jest oferent lub udokumentowanie wpisu oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

4). oświadczenie firmy audytorskiej o:

-spełnieniu ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

-nieistnieniu zagrożeń dla niezależności firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania;

-dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;

-wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

-zobowiązaniu się do spełnienia warunków współpracy ze Spółką, o których mowa w ust. 7;

5). całkowitą cenę netto – uwzględniającą sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania,
a także wszelkie inne koszty firmy audytorskiej związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego Spółki (przy czym wynagrodzenie nie powinno być uzależnione od żadnych warunków, w tym od wyniku badania oraz świadczenia innych usług na rzecz Spółki) – z tytułu badania sprawozdań finansowych Spółki za poszczególne lata obrotowe podlegające badaniu, tj:

-za lata obrotowe 01.01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024 – w przypadku gdy firma audytorska nie jest w stanie przedstawić Oferty zawierającej wycenę badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 01.01.2025-31.12.2025 i 01.01.2026-31.12.2026;

-za lata obrotowe 01.01.2023-31.12.2023 i 01.01.2024-31.12.2024 oraz oddzielnie za lata obrotowe 01.01.2025-31.12.2025 i 01.01.2026-31.12.2026 – w przypadku gdy firma audytorska jest w stanie przedstawić Ofertę zawierającą wycenę badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 01.01.2025-31.12.2025 i 01.01.2026-31.12.2026 i wyraża wolę przedłużenia Umowy po jej zakończeniu na okres kolejnych dwóch lat obrotowych Spółki;

6). wykaz metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych;

7). wykaz istotnych według firmy audytorskiej podmiotów (wraz z ewentualnymi referencjami), w których przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego, potwierdzający posiadane doświadczenie, uwzględniających w szczególności podmioty prowadzące działalność gospodarczą analogiczną do działalności prowadzonej przez Spółkę oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa;

8). poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania rewizji finansowej.

9. Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Oferty, przedłużenia terminu składania Ofert, negocjacji warunków Umowy oraz odstąpienia od wyboru Oferty, bez podania przyczyny
i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

10. Wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

1). wysokość wynagrodzenia oczekiwanego przez firmę audytorską;

2). doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu sprawozdań finansowych, w szczególności
w zakresie badania sprawozdań finansowych:

A). podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zbliżoną do działalności prowadzonej przez Spółkę;

B.) spółek z udziałem Skarbu Państwa;

3). ewentualna wola firmy audytorskiej na przedłużenie Umowy na okres kolejnych dwóch lat obrotowych Spółki, oraz wysokość wynagrodzenia oczekiwanego przez firmę audytorską za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 01.2025-31.12.2025 i 01.01.2026-31.12.2026.

11. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy audytorskiej. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do Oferty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy audytorskiej.

12. Informacje o Spółce, niezbędne do złożenia Oferty będzie można uzyskać kierując pisemne zapytania najpóźniej do dnia 1 września 2023 r. mailowo na adres: rsrh.radom@interia.pl, bądź osobiście w siedzibie Spółki w tym terminie.

13. Oferty nie spełniające wymagań wskazanych w Zaproszeniu, w tym złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Za datę złożenia Oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

14. Otwarcie ofert wraz z wyborem firmy audytorskiej zostanie dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki do dnia 30 września 2023 r.

15. O wynikach wyboru Spółka poinformuje pisemnie tylko firmę audytorską, której Oferta została wybrana oraz umieści informację o wyborze firmy audytorskiej na stronie internetowej Spółki.

 

__________________________________________________________________

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI STAROCI!!

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM 660 813 954

 

 

__________________________________________________________________

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI STAROCI!!

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM 660 813 954

_____________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Dotyczy:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU HANDLOWO – USŁUGOWEGO
Ogłoszenie dotyczy: postępowania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S. A., krajowy numer identyfikacyjny 67068803200000, ul. Lubelska 65, 26600 Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 365-21-95, e-mail rsrh.radom@interia.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.rsrh-radom.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka Akcyjna
I.3) KOMUNIKACJA:
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób:
– w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, adres: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A
ul. Lubelska 65, 26-600 Radom
Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w pkt I. 1

Pliki do pobrania:

ogłoszenie

wzór oferty

załączniki

opis techniczny

Przedmiar – Przebudowa – Gobarto

rys 1

rys 2

rys 3

rys 4

rys 5

rys 6

specyfikacja techniczna

 

_____________________________________________________________________

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI STAROCI!!

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW POD NUMEREM 660 813 954

 

_____________________________________________________________________________________